Regionalt Företagsstöd

Har du ett nystartat företag och vill göra en investering?
Avser du göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling? Planerar du en större materiell investering i ett befintligt företag? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

Vem kan erhålla företagsstöd?

Företagsstöd kan lämnas till företag verksamma i stödområde A, det vill säga i hela Regionen som vill växa och skapa tillväxt.
Stöd kan lämnas till företag som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Företagsstödet ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Några verksamheter kan inte enligt förordningen erhålla stöd. Det är företag inom transportsektorn, energiområdet och fiskerinäringen. Stark begränsning gäller för jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Region Jämtland Härjedalen har för att utöka sina tillgängliga regionalekonomiska medel, erhållit ett ramprogram hos EU:s regionala utvecklingsfond. Detta innebär att EU ställer mer formella krav på stödsökande gällande upphandling, särredovisning och information. Läs därför under viktigt att veta vad som gäller.

Ansökningar om regionala företagsstöd ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min Ansökan.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214