Rapporter 2015

Dnr REV 26/2015

Granskning av regionstyrelsens kostnadskontroll

Skrivelse och rapport Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 25/2015

Granskning av Finansförvaltningen

Skrivelse och rapport Pdf, 461 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 23/2015

Externa vårdgivare

Rappport Pdf, 445.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 17/2015

Granskning av internkontrollplan

En granskning av styrelsens arbete med internkontrollplanen för 2015

Rapportsammandrag Pdf, 247.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och rapport Pdf, 481.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar Pdf, 194.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 15/2015

Granskning av folkhälsoarbetet

En granskning med syftet undersöka om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av folkhälsoarbetet och om folkhälsoarbetet bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Rapportsammandrag Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och rapport Pdf, 448.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/9/2015

Granskning av primärvårdens övergripande planering

En granskning av den pågående övergripande planeringsprocessen för primärvården. Granskningen har omfattat processer och former för planeringen, gränsytor mot den specialiserade vården samt samverkan med externa parter. Granskningen har även omfattat hur konkurrensneutraliteten beaktats.

Rapportsammandrag Pdf, 305.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och rapport Pdf, 730.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/28/2014

Granskning av Psykiatrin.

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en
tillfredställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk
vård och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.

Skrivelse och rapport Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/29/2014

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin.

Det övergripandesyftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll över psykiatrisk tvångsvård sker i enlighet med tvångslagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Skrivelse och rapport Pdf, 328.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/8/2015

Skrivelse till styrelsen om åtgärder för att klara ekonomin.

Skrivelse Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.