Regler och riktlinjer

Här har vi samlat de dokument som styr den politiska verksamheten i Region Jämtland Härjdalen.

Arbetsordning för fullmäktige 2014-2018

I arbetsordning för fullmäktige finns bland annat bestämmelser om antalet ledamöter, regler för tid och plats för sammanträdet och ärenden och handlingar till sammanträde.

Styrelsens och nämndernas reglemente

I styrelsens och nämnderna reglementen finns bestämmelser om land annat antalet ledamöter och presidium, styrelsens och nämndens uppgifter och former för sammanträden. Reglementet styr också om det ska finnas utskott och vad utskottets uppgifter ska vara.

Arvodesregler

I arvodesreglerna finns bestämmelser för arvodering, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och övriga ersättningar som den förtroendevalde har rätt till.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214