Målområde Regionalt utvecklingsansvar

Samiska flaggan, EU-flaggan och Region Jämtland Härjedalens flagga hissade i flaggstänger bredvid varandra utanför Regionens hus i Östersund.

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Ett bra innovations-, företags- och entreprenörsklimat har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för länets attraktionskraft. En utveckling måste ske utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv vilket exempelvis inkluderar det samiska. Näringslivets utveckling är central för viljan att leva och verka i länet, och därmed även avgörande för länets framtida kompetensförsörjning och även folkhälsa. Företagande och välfärd är ömsesidigt beroende av varandra. Företagens framgång och lönsamhet bidrar till finansieringen av välfärdssystemet, samtidigt som en stark och välfungerande välfärd skapar de nödvändiga förutsättningarna för företagens verksamhet. När befolkningen i länet ökar så förbättras möjligheterna att bedriva en välfärd av högsta möjliga kvalitet.

Den regionala utvecklingen och konkurrenskraften beror i dag alltmer på tillgången på människor och deras kompetenser. Regionen har en viktig del i att fortsätta samverka med andra aktörer i Jämtland Härjedalen för att kartlägga behov och utveckla utbildningsmöjligheterna här.

Regionen ska vara pålitlig och attraktiv samarbetspartner. Goda relationer, samverkan och samhandling inom länet, med andra regioner, nationellt och inom EU är av yttersta vikt för den samordnande rollen som regionalt utvecklingsansvarig. För regionala utvecklingsinsatser finns utvecklingskapital inom exempelvis EU-fonder och genom anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder. Genom att vara proaktiva i kommunikationen om vilka möjligheter och medel som finns tillgängliga synliggörs utvecklingsmedlens möjligheter. Goda exempel på genomförda insatser i länet bör spridas. En förbättrad kommunikation tillsammans med fördjupad analys och uppföljning av utvecklingskapitalens användning ökar spridningen av utvecklingskapital i länet. För att skapa utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen är det viktigt att utvecklingsmedel når alla länets kommuner. Utvecklingsmedel ska nå företag som drivs av kvinnor i samma utsträckning som företag drivna av män.

Länet är geografiskt stort och förutsättningarna för hållbar utveckling skiljer sig åt på olika platser. Det är avgörande att synliggöra länets behov och de speciella förutsättningar som råder utifrån vår geografi. Tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet behöver arbetet med påverkan gentemot nationell nivå intensifieras, framför allt när det gäller länets behov av ökade anslag vid fördelning av statliga medel till exempel inom transportinfrastruktur och bredband. Inför Sveriges kommande inträde i Nato kommer en helt ny militärstrategisk planering att påverka Jämtlands län. Länet blir knutpunkt och logistikområde med förbindelser i alla väderstreck med väg, järnväg samt goda flygförbindelser och goda möjligheter till flygbasering. För att skapa långsiktig hållbarhet i denna uppgift behöver behoven koordineras mellan civilsamhället, näringslivet och Försvarsmakten.

De samiska näringarna är en viktig drivkraft i regionen och bidrar till samhällets utveckling. Den pressade näringen och renskötseln har stor del i den ohälsa många samer upplever. Den samiska traditionella kunskapen är en central del av samiska kulturen och dess perspektiv samt kompetens bör tas tillvara i högre utsträckning framöver.

 

Så här gör vi för att nå målet