Rapporter 2008

Dnr: 8/2009

Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

En granskning av hur den politiska styrningen och uppföljningen av landstingets verksamhet och ekonomi fungerar.

Delrapport avseende enkätresultat

Dnr: 16/2008

Landstingets pensionsåtagande

En granskning av om pensionsåtagandet redovisas i enlighet med god redovisningssed.
Om de ekonomiska konsekvenserna av pensionsåtagandet beskrivs på ett begripligt sätt.
Om pensionskostnaderna och utvecklingen av dessa beaktas i budget och den ekonomiska treårsplaneringen på ett sätt som är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.
Om det finns en tillräckligt långsiktig planering och beredskap för finansieringen av pensionsåtagandet

Rapportsammandrag Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 900.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 10/2008

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2007

Missiv Pdf, 15.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Promemoria Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 8/2008

Vårdplatser inom Östersunds sjukhus

En granskning av om dimensioneringen av vårdplatser inom specialistsjukvården som bl.a. visar att behovet av vårdplatser inte kan tillgodoses i sådan omfattning att en god vård kan bedrivas året runt. Den rådande tillgången på vårdplatser medför också problem att kunna upprätthålla patienternas integritet samt sekretessen och säkerheten i vården.

Rapportsammandrag Pdf, 66.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 495.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Pdf, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 7/2008

Förbättringsarbetet i landstingets hälso- och sjukvård

Resultatet av en enkätundersökning av
- hur chefer och medarbetare i vården ser på det förbättringsarbete som bedrivs eller bör bedrivas i landstingets hälso- och sjukvård.
- hur nationella rapporter m m från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tas tillvara i utvecklingen av landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Rapportsammandrag Pdf, 57.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor (i Microsoft excel-format. Kontakta revisionskontoret om detta inte kan hanteras):
Bilaga 5.1 Excel, 114 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat samtliga svarande
Bilaga 5.2 Excel, 155 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat samtliga läkare
Bilaga 5.3 Excel, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat läkare inom primärvården
Bilaga 5.4 Excel, 114.5 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat samtliga sjuksköterskor
Bilaga 5.5 Excel, 110.5 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat samtliga övriga yrkeskategorier utom läkare och sjuksköterskor
Bilaga 5.6 Excel, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat enhets-, avdelningschefer
Bilaga 5.7 Excel, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster. Enkätresultat övriga befattningar än chef, MLA, vårdstrateg

Dnr: 6/2008

Förvaltningen av landstingets bildkonst

En granskning av den interna kontrollen mm i rutinerna för att handha landstingets bildkonst.

Missiv och rapport Pdf, 327.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 5/2008

Länskulturens ekonomiadministration

En granskningen av den interna kontrollen i de ekonomiadministrativa rutinerna vid länskulturen inkl. uppföljning av motsvarande granskning år 2002.

Missiv och rapport Pdf, 223.6 kB, öppnas i nytt fönster.