Målområde Stödverksamhet

Bild på två kollegor i headset, som på helpdesk eller kundtjänst. Ena kollegan kollar in i kameran och ler med handen på öronsnäckan.

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling


Regionens stödverksamhet verkar på olika sätt för att stödja kärnverksamhet, övrigt verksamhetsstöd och ledningsprocesser i att möjliggöra de prioriteringar som beslutats inom respektive målområde. En utmaning nu och framåt är kompetensförsörjningen där kärnverksamheterna behöver stöd genom dels tillgång till kompetens, dels åtgärder för att minska sårbarheten då konkurrensen om kompetens ökar. Omställning till andra arbetssätt och nya tekniska lösningar är nödvändiga åtgärder för att möta detta och i det behövs stöd. Kompetensförsörjningsfrågor på stödnivå innefattar att styra och stödja verksamheterna i såväl bemanningsfrågor som arbetsmiljö-, löne- och villkorsfrågor, ledarskapsfrågor, forskning- och utbildningsfrågor, med mera. Ändamålsenlig kompetens hos respektive funktion inom regionen och att använda kompetensen rätt (begreppet RAK) är i sin tur bidragande till effektivitet och upprätthållande av andra delar inom målområdet stödverksamhet, som patientsäkerhet, robusthet, ITdrift och -säkerhet, krisberedskap och ärendehanteringsprocessen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö, tillvarata medarbetarnas kompetens och samtidigt förbättra förutsättningarna för att medarbetarna stannar i regionen, är och förblir några av Region Jämtland Härjedalens viktigaste strategiska uppgifter. I det ingår också att erbjuda utvecklingsmöjligheter genom ett uppmuntrande ledarskap som understödjer detta.

Att i tid kunna initiera förebyggande åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor och motverka diskriminering, kränkande behandling, att vara utsatt för hot eller våld, och psykisk ohälsa, i synnerhet tidigt i livet, ska prioriteras. Det krävs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att utjämna de påverkbara skillnaderna i hälsa, där invånares olika förutsättningar särskilt beaktas. Folkhälsoaspekter behöver i högre grad integreras i ordinarie verksamhet och ligga till grund för analys, planering och beslut.

Andra prioriteringar inom målområdet är att möta kärn- och stödverksamheternas behov av fortsatt utbyggnad av digitaliserade arbetsinslag och processer, liksom miljö- och hållbarhetsfrågor, ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor, kommunikation- och informationsförvaltning, lokalfrågor, varu- och materialförsörjning, folkhälso- och hälsopolitiska frågor, övrig effektivisering liksom i att rent praktiskt utföra arbetsuppgifter i kärnverksamheten där tex formell vårdkompetens inte är nödvändig.

 

Så här gör vi för att nå målet 2024