Målområde Kultur

Två personer som dansar balett på en scen.

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Ett levande kulturliv är viktigt för länets utveckling, attraktionskraft och platsvarumärke. Kultur bygger broar och utgör kittet mellan människor, mellan stad och landsbygd och kan även bidra till attraktiva livsmiljöer, utveckling av demokrati, integration, lärande och förbättrad folkhälsa. Vårt kulturarv speglar hur vi har utvecklats och levt på den plats på jorden som är Jämtland Härjedalen. Detta arv ska vårdas professionellt och även kritiskt granskas. I länet finns många aktörer som gör tidigare kultur och konst närvarande och levande, inte minst Jamtli.

Alla invånare i länet ska ha tillgång till upplevelser av kultur och själva kunna skapa och uttrycka sig. Deltagande i konst- och kulturaktiviteter bidrar till att förebygga ohälsa och kan även vara ett stöd i att förbättra hälsa och mående och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Det kan vara ett komplement till ordinarie behandling för att bryta utanförskap och en känsla av ensamhet och på det sättet bidra till kortare sjukskrivning. Utveckling av insatser gällande kultur och hälsa och kultur på recept är viktiga. Den geografiska spridningen och att nå hela länet genom egen verksamhet eller genom bidrag till externa verksamheter är därför viktigt. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att ge förutsättningar för ett rikt kulturliv ger en bra grogrund för innovativa och kreativa miljöer där alla invånare i länet ska ha tillgång till mötesplatser för kultur. Mötesplatser som även kan utgöra nav för kulturella och kreativa näringar. En fortsatt utveckling av kulturella och kreativa branscher är en viktig faktor för ett starkare kultur- och näringsliv i länet

 

Så här gör vi för att nå målet