Rapporter 2007

Dnr: 26/2007

Landstingets innehav av företagskort

En granskning av företagskort/kontokort utställda på landstinget och som innehas av anställda inom landstinget.

Missiv och rapport Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 25/2007

Landstingets förrådssystem

En granskning av landstingets förrådssystem Economa. Granskningen har syftat till att undersöka om den interna kontrollen är tillräcklig i de rutiner i vilka systemet ingår.

Missiv och rapport Pdf, 286.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 24/2007

Läkemedel i äldrevården

En uppföljning av en tidigare granskning från år 2005 av läkemedelsanvändningen för äldre som får läkemedel med s.k. ApoDos och som i huvudsak bor i kommunernas särskilda boenden.

Rapportsammandrag Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 596.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från landstingsstyrelsen Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Begäran om komplettering av svar Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande svar från landstingsstyrelsen Pdf, 768.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 23/2007

Landstingets momshantering

En granskning av bl a rutiner för ansökan om särskild ersättning som kompensation för dold moms i köpt vård samt momshanteringen vid JILU och Kulturförvaltningen

Missiv och rapport Pdf, 343.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 22/2007

T 4 ekonomirutiner

En granskning av ekonomirutinerna i tandvårdssystemet T4.

Missiv och rapport Pdf, 613.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 18/2007

Bedömning av resultatet per 2007-08-31

Revisorernas bedömning av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat.

Rapportsammandrag Pdf, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas bedömning Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 16/2007

Personaladministrativa systemet PALETT

En granskning av om den interna kontrollen är tillräcklig i delar av det personaladministrativa systemet Palett med tillhörande rutiner samt om det finns tydliga direktiv och anvisningar för införandet av den nya versionen av systemet.

Rapportsammandrag Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 391.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 15/2007

Resultat av granskning av landstingets årsredovisning för år 2006

Missiv och rapport Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: Rev 11/2007

Vårdgarantin inom primärvården

En granskning av hur vårdgarantin inom primärvården tillämpas och följs upp samt vilka åtgärder hälsocentralerna vidtagit för att uppfylla vårdgarantin.

Rapportsammandrag Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 470.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: Rev 7/2007

Personalförsörjning

En granskning av om och i vilken utsträckning tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder görs för att trygga personalförsörjningen

Rapportsammandrag Pdf, 73.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Pdf, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster. - Webbenkät chefer

Dnr: Rev 4/2007

Telemedicin

En granskning av om fullmäktiges beslut om telemedicin har genomförts samt om man har gjort vad som krävs för att uppnå målen för avståndsoberoende tjänster.

Rapportsammandrag Pdf, 24.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.