Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

Revisionskontoret har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av hur den politiska styrningen och uppföljningen av landstingets verksamhet och ekonomi fungerar. Granskningen fanns beskriven i revisionsplanen för år 2008.

Som en del i granskningen genomfördes under sommaren 2008 två enkäter. En till samtliga ledamöter och de flesta ersättarna i landstingsfullmäktige, sammanlagt 80 personer. Mottagare av den andra enkäten var samtliga chefer i förvaltningen, sammanlagt 130 personer.

Den andra delen av granskningen avsåg att behandla frågan om hur verksamhetsmål och ekonomiska mål formuleras och om de är lämpliga med avseende på den politiska styrningen.

På grund av uppkommen vakans inom revisionskontoret mm kunde den andra delen av granskningen inte genomföras som planerat. Revisorerna beslutade därför att avsluta insatsen genom att göra enkätresultatet tillgängligt för det arbete som pågick med landstingsplan för 2010-2012. (Se länkar nedan)

Vad gäller enkäten till ledamöter och ersättare i fullmäktige så svarade 46 personer (57 procent) på alla frågor i enkäten medan 46 till 52 personer har svarat på delar av enkäten.

 Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi 2008 - RJH

Förtroendevalda
Enkätresultatet publiceras fördelat på:

Chefer
Alla frågor i enkäten till landstingets chefer besvarades av 110 chefer (84 procent) och mellan 110 och 116 chefer svarade på delar av enkäten.
Enkätresultatet publiceras fördelat på:

Eventuella önskemål om ytterligare filtrering eller korstabulering av enkätresultaten ställs till revisionskontoret som också kan lämna upplysningar om i vilken utsträckning det låter sig göras.