Rapporter 2016

Dnr REV 16/2016

Förstudie av IT/Informationssäkerheten

Syftet med granskningen har varit att översiktligt granska rubricerat område för att ge underlag till beslut om en fördjupad granskning inom området ska ske. I rapporten lyfts vissa problemområden fram.

Rapportsammandrag Pdf, 374.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och Rapport Pdf, 899.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 14/2016

Granskning av Kompetensförsörjning

Syftet med granskningen har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med kompetensförsörjninng för att klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Rapportsammandrag Pdf, 172.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och Rapport Pdf, 782.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 12/2016

Granskning av Flyktingmottagandet

Granskningen har syftat till att ta reda på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll av om hälso- och sjukvården för flyktingar är endamålsenlig. Den har också omfattat om behovs- och solidaritetsprincipen i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas inom primärvården, samt om det finns tillfredställande rutiner för att återsöka medel från Migrationsverket.

Skrivelse och Rapport Pdf, 768.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 11/2016

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin- Uppföljning

Det övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om de förbättringsåtgärder som framkom vid tidigare granskningen från 2014 och från JO:s inspektion 2015 har vidtagits.

Skrivelse och Rapport Pdf, 639.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 10/2016

Revisionsrapport för år 2015 Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen med bilagor, samt Granskningsrapporter och Rev. berättelser för Länstrafiken, Landstingsbostäder, Torsta, NR

Rapporter och revisionsberättelser Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 3/2016

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2015

Rapport Pdf, 352.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 2/2016

Grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden 2015

Rapport Pdf, 412.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 1/2016

Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2015

Rapport Pdf, 423.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 34/2015

Granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Revisionsberättelse 2015
Pdf, 823.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport Pdf, 340.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 33/2015

Granskning av Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet

Skrivelse och rapport Pdf, 1016.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 32/2015

Granskning av Patientnämnden 2015

Rapport Pdf, 490.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 31/2015

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete-kunskapsstyrning

Skrivelse och rapport Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 30/2015

Granskning av vårdprogram avseende återbesök

Rapport och skrivelse Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 29/2015

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2015

Rapport Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 15/2015

Granskning av folkhälsoarbetet

En granskning med syftet undersöka om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av folkhälsoarbetet och om folkhälsoarbetet bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Rapportsammandrag
Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och rapport Pdf, 448.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/9/2015

Granskning av primärvårdens övergripande planering

En granskning av den pågående övergripande planeringsprocessen för primärvården. Granskningen har omfattat processer och former för planeringen, gränsytor mot den specialiserade vården samt samverkan med externa parter. Granskningen har även omfattat hur konkurrensneutraliteten beaktats.

Rapportsammandrag
Pdf, 305.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och rapport Pdf, 730.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/28/2014

Granskning av Psykiatrin.

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en
tillfredställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk
vård och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.

Skrivelse och rapport Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/29/2014

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin.

Det övergripandesyftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll över psykiatrisk tvångsvård sker i enlighet med tvångslagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Skrivelse och rapport Pdf, 328.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/8/2015

Skrivelse till styrelsen om åtgärder för att klara ekonomin.

Skrivelse Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.