Rapporter 2014

Dnr REV/22/2014

Granskning av kvalitetsarbetet avseende vårdrelaterade infektioner. (Förstudie)

En översiktlig granskning av landstingsstyrelsens styrning och kontroll av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet avseende vårdrelaterade infektioner.

Skrivelse och rapport Pdf, 289.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/9/2014

Granskning av landstingets arbete, ansvar och uppföljning

En granskning av om landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter så att detta leder till att man uppfYller nationella och landstingsinterna regler samt organiseras, planeras och genomförs på ett sätt som ger det resultat som avses och är önskvärt.

Skrivelse och rapport Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/17/2014

Mål och målvärden (Förstudie)

En översiktlig granskning av landstingets arbete med mål och målvärden, med syfte att ge landstingets revisorer ett underlag för en bedömning av om det finns anledning att genomföra en fördjupad granskning inom området.

Revisionsrapport Mål och Målvärden Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/4/2014

Könsuppdelad statistik (Förstudie)

En översiktlig granskning av om det finns en ändamålsenlig styrning mot att uppnå målet i landstingsplanen om en könsuppdelad statistik på alla områden

Revisionsrapport Könsuppdelad statistik Pdf, 141.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/20/2014

Forskning och utveckling (Förstudie)

En granskning av den forskning som bedrivs av anställd personal inom hälso- och sjukvården i Jämtlands läns landsting. Det övergripande syftet har varit att översiktligt granska om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och uppföljning av att forskning och utveckling sker på ett ändamålsenligt sätt och att ge underlag till revisorerna om behov finns av en fördjupad granskning.

Revisionsrapport FOU Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/18/2013

Kvalitetsregister

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att arbetet med kvalitetsregistren sker på ett ändamålsenligt sätt.

Skrivelse och rapport Pdf, 446.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/7/2014

Granskning av primärvården

En granskning av landstingets primärvård med fokus på om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Granskningen har även innehållit en uppföljning av tidigare granskningar av primärvårdens arbete med att förbättra telefontillgängligheten och hälsocentralernas förutsättningar för flyktingmottagning.

Skrivelse och rapport Pdf, 546.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/18/2013

Granskning av kvalitetsregistren i kvalitetsarbetet

Har landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att arbetet med kvalitetsregistren sker på ett ändamålsenligt sätt?

Skrivelse och rapport Pdf, 446.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/1/2014

Landstingets styrning och insyn i gemensam nämnd, kommunalförbund och samordningsförbund

Har landstingsstyrelsen tillgodosett den styrning och insyn som erfordras enligt lagstiftning och det utlymme som lagar ger möjlighet till i de samverkansorgan som landstinget är medlem i?

Skrivelse och rapport Pdf, 454.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrelsens svar Pdf, 395.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV/20/2013

Forskning och utveckling

En förstudie avseende landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av forskning och utveckling, i avsikt att ge underlag till revisorerna för bedömning av om det finns behov av en fördjupad granskning.

Rapport Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.