Välkommen till psykiatrin

Område psykiatri har som upptagningsområde Jämtlands län, vilket är ett glesbygdslän. All specialistpsykiatri är lokaliserad till Östersund med såväl öppen- som heldygnsvård. Verksamheten består av öppenvårdsenheter, akutmottagning, tre vårdavdelningar samt ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT).

AT-placeringen inleds med två dagars teoretisk introduktion som innehåller grundläggande föreläsningar och praktisk information. Därefter följer introduktion under klinisk tjänstgöring tillsammans med specialistläkare och även separat jourintroduktion på akutmottagningen.

Schemalagd AT-undervisning och AT-vägledning av specialist i psykiatri sker veckovis.

AT-läkarplaceringen på psykiatriska kliniken delas vanligen upp i två på varandra följande avdelnings/öppenvårdsplaceringar om 6 veckor vardera.

Att tillsammans med bakjour och sjuksköterska delta i jourverksamheten utgör en central och uppskattad del av AT-tjänstgöringen.