Välkommen till Anestesikliniken

Anestesikliniken i Östersund består av IVA, C-OP och smärtmottagning.

IVA ombesörjer samtliga klinikers intensivvårdskrävande patienter förutom hjärtsjuka, som tillhör HIA, och patienter som kräver regionvård. Detta innebär ett brett fallpanorama med allt från trauma, intox, sepsis med organsvikt till postoperativa komplikationer. IVA/narkos-jouren är tillgänglig för hela sjukhuset att konsulteras för bl a. smärtproblematik, hjärtlarm, akut preoperativ bedömning, narkos/anestesi vid ECT och elkonverteringar eller frakturreponering på akuten.

Narkosjouren kan även kallas av Räddningstjänst för akuta olyckor eller riskabla transporter med ambulans eller helikopter. Helikoptersjukvården i Jämtland har drygt 20-årig erfarenhet och utgör en förutsättning för akutvård i den extensiva geografin. Helikoptern bemannas av specialutbildad narkossköterska och vid behov även av narkosläkare.

På C-op bedrivs all kirurgisk verksamhet förutom elektiva neuro- och thoraxkirurgiska ingrepp. De dagkirurgiska ingreppen har expanderat under senare år och idag görs mycket av den preoperativa förberedelsen på operationsavdelningen.

Inom vår verksamhet ryms också en smärtmottagning vid vilken patienter med komplicerad smärtproblematik kan erbjudas olika former av behandling.

Under AT-tiden går du en månad på narkosen; tre veckor på C-op och en vecka på IVA. Målsättningen är att få praktiska färdigheter som du har nytta av oavsett ditt framtida val av specialitet samt att ge en god bild av verksamhetsfältets villkor och möjligheter för ett gott framtida samarbete.

Under placeringen skall du träna att hålla fri luftväg i form av andning/ventilering på mask, larynxmask samt oral intubation, att sätta perifier nål samt att lägga spinalanestesi. Du får också lära dig grunderna i vätskebehandling, nutrition och smärtlindring. Det ges stora möjligheter till att följa handläggningen av traumafall pre-, peri- och postoperativt.

Du förväntas följa narkosjourens arbete en kväll i veckan fram till midnatt. Under din anestesiplacering får du möjlighet att följa med ambulans.

Du har inga egna patienter utan följer klinikens verksamhet. Därför är det mycket upp till dig som AT-läkare att ta egna initiativ att utföra praktiska moment men också att begära undervisning.