Säkerhet och beredskap

Region Jämtland Härjedalens arbete med säkerhet och beredskap är en av grundpelarna för att skapa en trygg och säker region för såväl invånare som medarbetare och förtroendevalda.

Stora delar av Region Jämtland Härjedalens verksamhet är samhällsviktig och behöver fungera oavsett om omfattande störningar uppstår i samhället. Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av verksamheten. Det kan handla om allt från telefoniproblem, trafikolyckor, oväder eller dataintrång till en terrorattack eller krig.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter vilket kräver en väl utvecklad krisberedskapsförmåga. Enligt lag ska Sveriges regioner både förebygga och förbereda verksamheten för negativa händelser och kunna hantera dem när de inträffar.

Före, under och efter

Alla Sveriges regioner har ansvar för att identifiera och analysera vilka hot och risker som kan påverka deras verksamheter negativt, och arbeta för att förebygga dem. Detta för att minska riskerna, och för att regionen och dess medarbetare ska vara förberedda på och snabbt kunna hantera en negativ händelse när den inträffar. Detta görs bland annat genom ett systematiskt säkerhets- och beredskapsarbete.

Det systematiska säkerhets- och beredskapsarbetet kan kortfattat beskrivas utifrån vad som görs före, under och efter en negativ händelse:

  • Före: Identifiera hot och förebygga dess risker.
  • Under: Hantera negativa händelser med hjälp av åtgärder och rutiner som redan är etablerade och förberedda.
  • Efter: Rapportera avvikelser, utvärdera och vid behov vidta förebyggande och förberedande åtgärder.

Region Jämtland Härjedalen en del av det civila försvaret

Alla Sveriges invånare är en del av Sveriges totalförsvar, det vill säga all den verksamhet som behövs i händelse av krig. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar, som tillsammans ska skydda Sveriges fred, frihet och demokrati.

Sveriges regioner är tillsammans med många andra organisationer, företag och privatpersoner en del av Sveriges civila försvar. Det civila försvaret utgör samhällets motståndskraft vid såväl kriser eller katastrofer i fredstid som vid krig. En stor del av styrkan i ett lands civila försvar bygger på att samhället så långt det går ska fungera så normalt som möjligt.

Tillsammans med andra samhällsaktörer har Region Jämtland Härjedalen som uppgift att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls både i fredstid och vid höjd beredskap eller krig.

Även under svåra förhållanden ska Region Jämtland Härjedalen kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur samt samverkan med övriga regioner, myndigheter och andra aktörer, även om kvaliteten kommer att påverkas i tider av svåra påfrestningar.