Ansökan om datauttag av patientdata för forskare

Om man har för avsikt att använda sig av patientdata från Region Jämtland Härjedalen för forskning behöver man ansöka om det. Ansökan om datauttag gäller vid:

  • Etikprövad forskning
  • Uttag av patientdata från regionens datasystem

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökan ska skickas in i word-format och får ej scannas in (undantaget Bilaga 1 sist i blanketten som ska signeras, scannas och bifogas ansökan).

Komplett ansökan skickas till fou.datauttag@regionjh.se.

Inkomna ansökningar kommer bedömas av Region Jämtland Härjedalens bedömningsgrupp för forskningsdata. Ofullständig ansökan behandlas inte.


Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou.datauttag@regionjh.se