Health Technology Assessment (HTA) Norr - genomlysning av klinisk frågeställning

HTA Norr är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Västerbotten, där den sistnämnda har huvudansvaret för att driva HTA Norr med stöd av Norra sjukvårdsregionförbundet.Health Technology Assessment (HTA) är en utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.

  • HTA Norr har i uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
  • Åtgärderna kan vara förebyggande, diagnostiska eller behandlande. Det kan exempelvis gälla behandlingar/ingrepp, medicintekniska produkter, läkemedel, vacciner, terapier, program och system.
  • HTA innebär en systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar utvärdering av nytta och risk för patienter samt etisk och hälsoekonomisk analys. Arbetsmetoden baserat på rekommendationer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
  • HTA-metodik stödjer beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
  • Genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider HTA Norr kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna. Metodiken förankras även genom pågående utbildningar inom vården.

Vem kan ställa en fråga till HTA Norr?
Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning inom Norra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga.

Mer information
Läs mer på HTA Norrs webbsida (HTA Norr (norrasjukvardsregionforbundet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.