Bilagor och intyg till ansökan

Här finns bilagor och intyg som du kan behöva bifoga med ansökan om företagsstöd.

Inför ny ansökan


Skriv tabellbeskrivning här

Handling/Dokument

Dokumenttyp

Förklaring

Intyg om försumbart stöd Word, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, särskilt investeringsstöd och Stöd till företagsutveckling. Laddas upp via www.minansokan.se vid ansökningstillfället! Om ni missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas med post till adressen längst ned på sidan.

Region Jämtland Härjedalen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är € 200 000, vilket innebär att Region Jämtland Härjedalen lämnar stöd om högst 1 500 000 kr under en treårsperiod. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd!

Fullmakt för ansökan och utbetalningar Word, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt,om ansökan inte görs av firmatecknare, eller om firman tecknas av flera ledamöter i förening.

En fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan dock skannas in och laddas upp i webbansökan. Fullmakten ska undertecknas och sändas in i original till Region Jämtland Härjedalen.

Förteckning godkända kontrollanter Word, 70.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till kontrollant Word, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning godkända kontrollanter samt "Förslag till kontrollant"

Vid ansökan om regionala företagsstöd överstigande 500 000 kr ska kontrollant finnas med. Underskriven blankett måste skickas med ansökan.

Kostnadssammanställningar:

Byggnader Excel, 66.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Externa konsulter Excel, 65.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Marknadsföring & produktutveckling Excel, 65.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Maskiner & inventarier Excel, 65.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mässor & övrigt Excel, 65.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnadssammanställningar

Ifylls och bifogas i de fall investeringskostnaderna behövs förtydligas mera än vad som anges i fliken för kostnader i www.minansokan.se

Resultatbudgetmall Excel, 44 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultatbudget

En resultatbudget för innevarande år och de två följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd, Här finns en mall för detta.

Intyg begagnad maskin Word, 65.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg

Söker du stöd för maskin som är begagnad skall du intyga att den ej fått stöd tidigare. Både köpare och säljare ska skriva under intyget.


För ansökan om utbetalning


Skriv tabellbeskrivning här

Handling/Dokument

Dokumenttyp

Förklaring

Verifikatförteckning Excel, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatförteckning medfölja.

Verifikatförteckningen fylls i och laddas upp via www.minansokan.se tillsammans med kopior på aktuella fakturor och betalningsbevis, när ansökan om utbetalning görs. Läs noga i "allmänna villkor" och "särskilda villkor" inför redovisning vilka bilagor som ska sändas in. Ta även kontakt med er kontrollant för granskning av investeringen.

Kontrollantrapport Excel, 49.5 kB.

Sammanställning av verifikatsförteckningar samt kontrollantens godkännande

Kontrollantens rapport sänds in till oss separat i original.

Innovationscheck - Eget arbete Excel, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidsredovisnings- och rapportmall för innovationscheck

Mallen fylls i och laddas upp via www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när ansökan om utbetalning görs.

Slutrapport innovationscheck Word, 23.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport innovationscheck

Mallen fylls i och laddas upp via www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när ansökan om utbetalning görs.

 

Stödinformation till företagen


Skriv tabellbeskrivning här

Handling/Dokument

Dokumenttyp

Förklaring

Stöd till jämställdhetsplaner för företag Word, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan.

Företag med 25 anställda eller fler är skyldiga att ha en jämställdhetsplan.

Lönekartläggning Word, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till lönekartläggning fr.o.m. 2017

Fr.o.m. 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med 10 anställda eller fler ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.

Särskilda regler kring konkurrentutsättning, information och särredovisning Word, 75.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi har ökade krav gällande konkurrensutsättning, information samt särredovisning

Upphandlingsansvar; Vi kräver skriftlig dokumentation på att du har skickat förfrågan/offertansökan till minst två potentiella leverantörer vid samma tidpunkt. Underlaget ska ge samtliga leverantörer samma förutsättningar till försäljning. Vi vill ha kopior på offerterna samt en samman-ställning hur valet gjorts. Detta gäller för kostnader över 534 890 kr.

Vid kostnader överstigande 100 000 kr behöver vi skriftlig dokumentation om vad som överenskommits gällande pris, beskrivning av varan/tjänsten samt tid för leverans.

Särredovisa alla kostnader.

Informationsansvar; eftersom vi nu medfinansierar våra företagsstöd med eu-medel så måste det framgå att pengarna kommer från EU.