Förutsättningar för stöd ur EU:s strukturfonder

Att söka företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har för att utöka tillgängliga regionalekonomiska medel, där företagsstöden ingår, ansökt om ett ramprogram hos EU:s regionala utvecklingsfond och erhållit 50 miljoner kronor. De ansökningar som kan komma i fråga för medfinansiering av ramprojektet är ansökningar som handlar om investeringar i byggnader/anläggningar, maskiner/inventarier samt i tillämpliga fall konsultkostnader. De beviljade medlen innebär att EU ställer mer formella krav på Region Jämtland Härjedalen och de företag/organisationer som söker företagsstöd för att deras medel skall utbetalas. I informationen nedanför, d.v.s. i den ansökningshandling som ni håller i, framgår vad som gäller för er som söker företagsstöd.

Granskningsrätt

Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket, Övervakningskommittén och Strukturfondspartnerskapet för regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland, har rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar, inklusive redovisning och bokföring, vilka kan ge upplysning om projektet. Samma rätt tillkommer bemyndigade personer från Europeiska gemenskapen och andra bemyndigade nationella organ.

Redovisning och krav på dokumentation

Företaget som får stöd, där en del av stödsumman kommer från EU:s strukturfonder, skall i sin bokföring särredovisa denna investering. Särredovisning innebär att du har ett särskilt kostnadställe eller projekt-nummer för de utgifter som hör till den investering som du sökt stöd för.

Ni som stödmottagare skall hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om investering och verksamhet inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, EU-kommission och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person fram till den 31 december 10 år efter att Region Jämtland Härjedalen fattat beslut om slutbetalning.

Upphävande beslut och återkrav

Beviljat stöd kan helt eller delvis omprövas, upphävas eller återkrävas om:

  • stödberättigat företag överlåts eller ändrar verksamhet så att verksamheten ej bedrivs enligt överenskommen verksamhets-/projektplan.
  • beslutet fattas på oriktig, ofullständig eller vilseledande uppgift från stödmottagaren.
  • stödmottagaren använder stödet till något annat ändamål än det blivit beviljat för.
  • något annat förhållande inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få behålla det.
  • om stödmottagaren i övrigt bryter mot gällande beslutsvillkor, regler och förutsättningar.

Upphandlingsansvar

Alla företag som söker stöd och beviljas företagsstöd skall kunna visa dokumentation på att alla större inköp har gjorts enligt principen i 1 kap. 9 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), d.v.s. icke diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidighet.

Beloppsgräns 100 000 kronor

Vid köp som överstiger 100 000 kronor skall stödmottagaren skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, skall innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Beloppsgräns 534 890 kronor

Köp över detta belopp skall konkurrensutsättas. Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella leverantörer. Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer.

Stödmottagaren skall skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans

Informationsskyldighet

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att:

  • sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis entrén till en byggnad. Affischen måste vara minst A3-format, och av den ska framgå att projektet har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Jämtland Härjedalen kommer att skicka affisch till stödmottagaren. Affischen måste sitta uppe, väl synlig under hela projektperioden, det vill säga till dess stödet är helt avskrivet.
  • under projekttiden sätta upp en stor synlig skylt, om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (na- tionellt och från EU) på mer än 500 000 euro och om det finansierar infrastruktur, bygg- och anläggnings-arbeten eller inköp av fysiska föremål.
  • senast tre månader efter projektet avslutats sätta upp en stor, permanent plakett om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro och om det finansierar infra-struktur, bygg- och anläggningsarbeten eller inköp av fysiska föremål. På plaketten eller skylten skall pro-jektets namn och huvudsyfte finnas med. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska uppta minst 25 procent av skyltens yta.

Stödmottagaren måste själv bekosta eventuell skylt och permanent plakett. Kostnader för en skylt är en stödberättigad kostnad.

Offentliggörandet ska styrkas med ett bildbevis eller liknande som bifogas respektive ansökan om utbe-talning.

Läs mer om stödmottagarens skyldigheter vad gäller information/kommunikation i förordningarna (EU) nr 1303/2016 och (EU) nr 821/2014.

Grafiska riktlinjer för EU:s regionala utvecklingsfond

Fullständiga anvisningar och logotyper finns att hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden