Viktigt att veta om företagsstöd

 • Företag med egen produktion av varor eller tjänster på ett fast arbetsställe i länet.
 • Företag som har en större marknad än lokalt/regionalt. När ansökan prövas måste vi ta hänsyn till hur konkurrensen ser ut på marknaden där verksamheten ska bedrivas. Bidrag får inte ges till ett företag om det kan antas påverka konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Det innebär en stark begränsning i våra möjligheter att ge stöd till bland annat serviceverksamhet med enbart en lokal marknad.
 • Små och medelstora företag som bedriver hållbar verksamhet på marknadsmässiga villkor. För att bedömas som små och medelstort företag ska företaget ha färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på maximalt 50 miljoner €, eller en balansomslutning på högst 43 miljoner € per år.
 • Stora företag kan endast beviljas stöd till nyetablering. Alternativt att man på en redan existerande anläggning investerar i en verksamhet som inte är samma eller liknande den verksamhet som inte tidigare utförts just där. Företagen ska vara fristående eller ägas till mindre än 25 % av större företag eller koncerner.

Företag inom transportsektorn, energibranschen och fiskerinäringen kan inte få företagsstöd. Stark begränsning gäller också för jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Stödet behovsprövas för varje företag. Det finns flera variabler som kan påverka både möjlighet till stöd och nivån på stödet. De viktigaste är:

 • Länets prioriteringar
 • Tillväxtpotential i företaget och investeringen
 • Typ av investering och investeringens storlek
 • Stödet kan aldrig bli större än vad som krävs för att göra investeringen.
 • Företagets ekonomi
 • Konkurrensförhållanden
 • Konjunktur och tillgång på bidragsmedel

 • Ansökan om stöd måste vara inlämnad till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjas (ankomstdatum gäller). Det går bra att ta in offerter, det är en del av ansökningsmaterialet. Men man får inte ingå avtal eller beställa något innan ansökan lämnas in.
 • Ansökan görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och måste vara underskriven av formell firmatecknare.
 • Ta tidig kontakt med handläggarna som handlägget det stöd du sökt. Tillsammans går ni igenom hur processen ser ut under ansökan och uppföljning.
 • Om företagsstödet är sådant som klassas som Försumbart stöd behöver det ansökande företaget lämna in ett särskilt intyg. Din handläggare meddelar dig om ett sådant intyg behövs.
 • Alla tillstånd som krävs för verksamheten eller investeringen ska vara klara innan investeringen görs.
 • Finansiering utöver företagsstödet ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Leasing och avbetalningskontrakt är inte godkänt som underlag för stöd (kopplat till inköp av utrustning?).
 • Stöd kan inte ges till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter eller har anmärkningar och/eller skulder hos kronofogden.
 • Företagsstöd beviljas inte för investeringar som krävs för att uppfylla lagkrav eller förelägganden från till exempel någon myndighet eller samhällsfunktion.
 • Investeringen ska skapa sysselsättning i anslutning till investeringsstället.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som anges i kollektivavtalet.
 • Stöd beviljas inte för köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon.
 • Stöd beviljas inte till reinvesteringar eller driftskostnader i företaget. Exempel på sådant kan vara till exempel inköp av en ny maskin när den gamla slitits ut, eller en marknadsföringskampanj som inte är ”utöver det vanliga”.
 • Stöd beviljas i normalfallet inte till eget arbete eller för köp av tjänst av närstående.
 • Stöd är inte prioriterat till mobila enheter, surfplattor, mobiltelefoner eller handverktyg. Det gäller också liknande föremål som är lätt avyttringsbara och/eller kan användas privat.
 • Vid stöd tas i normalfallet säkerheter ut i form av pantbrev, företagsinteckningar och borgen.
 • Utbetalning av stödet sker efter investeringen genomförts mot redovisning av betalda fakturor styrkta med betalningsverifikat. Kontrollant i ärendet kan vara en av Tillväxtverket utsedda kontrollanter, personal på kommunens näringslivskontor eller personal hos region Jämtland Härjedalen.
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden