Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in.

Kom ihåg att ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas.

Detta erbjudanden brukar kallas "mikrostöd".

Om ditt företag specifikt vill söka stöd för att kunna köpa extern tjänst för någon typ av hållbarhetsanalys ska du istället välja erbjudandet Stöd till hållbarhetsanalys. Det finns även ett särskilt erbjudande för satsningar på digitalisering. Välj det om du har behov av att köpa extern expertkunskap med inriktning mot digitalisering.

Erbjudandets syfte
Att möjliggöra ett företags satsningar i mindre investeringar och utvecklingsåtgärder som
stärker företagets konkurrenskraft.

Godkända kostnader
Kostnader för inköp av maskiner eller andra inventarier och köp av tjänst kopplat till
produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling som är direkt relaterad till företagets utvecklingssatsning. Det får inte handla om driftsrelaterade kostnader.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor och högsta
godkända kostnadsunderlag är 60 000 kronor.

Stöd ges inte till direkta reinvesteringar. Lätt avyttringsbara tillgångar är normalt ej
stödbara. Kontorsmaterial och teknisk kontorsutrustning såsom mobiltelefoner och datorer kan aldrig stödjas.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet som funnits i maximalt fem år.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär
jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Stöd beviljas bara till verksamhet som avser egen produktion av varor/tjänster (ej återförsäljning).

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda

Stödnivå
Maximal stödnivå är 50 procent av godkända kostnader. Stöd får dock inte vara större än
vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter
för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett
företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro
under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) prioriteras till företag som funnits i maximalt
fem år. Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) lämnas som utgångspunkt bara en
gång till ett enskilt företag.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17.

Erbjudandets syfte
Att möjliggöra ett företagets satsning på digitaliseringsinsatser/digital transformation
som stärker företagets konkurrenskraft.

Med digitalisering avses här användande av digital teknik för att skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart datorisera (omvandla något till digitalt format) utan det handlar om utveckling och effektivisering av er befintliga verksamhet, eller att uppfinna helt nya innovationer, med hjälp av tekniska lösningar.

Insatserna ska bidra till att företaget utvecklas och kan ställa om till de nya marknadsförutsättningarna i respektive bransch som kommer med megatrenden digitalisering.

Digitala lösningar är ett utpekat styrkeområde i vår regions program för smart specialisering. Digitaliseringen ger nya förutsättningar att bo och verka över hela länet. Att du som företagare satsar på att stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar utveckling genom att ta tillvara på digitaliseringsens möjligheter är väldigt positivt. Vi lyfter dig gärna som gott exempel och lär av dina erfarenheter. Ta kontakt med processledaren för Digitala lösningar om du är intresserad av ett sammanhang där digitaliseringen är på agendan.

Läs mer om styrkeområdet Digitala lösningar

Godkända kostnader
Kostnader för köp av extern tjänst som avser digitalisering, exempelvis:

 • ta fram en strategi och plan för digitalisering
  ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande/nya datamängder (kunddata)
 • utreda juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
 • göra behovs- och nyttoanalyser
 • processleda och genomföra de strategiska digitaliseringsinsatserna

Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Exempel på insatser stödet INTE får finansiera:

 • löpande affärsutveckling
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • tex hemsida)
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
  anpassning för att uppfylla GDPR

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödet kan beviljas till företag med verksamhet avseende förädling av jordbruksprodukter men inte till primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximal stödnivå är 75 procent av stödberättigade kostnader. Stöd får dock inte vara
större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra
omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Länets prioriteringar av smart specialisering, där digitala lösningar är ett av sammanlagt
fyra styrkeområden, är vägledande.

Stöd som bedöms få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget prioriteras.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17.


Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags satsning som specifikt bidrar till företagets affärsmodell- och produktutveckling utifrån ett ekologiskt/miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. 

Godkända kostnader
Kostnader för köp av extern tjänst som bidrar till hållbar utveckling och omställning av
företagets affärsmodell och produkt.

Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader
som är löpande eller periodiskt återkommande.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Stöd kan exempelvis ges till framtagande av:

 • Energikartläggning
 • Koldioxidbudget
 • Jämställdhetsplan eller motsvarande
 • Tillgänglighetsanpassning


Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödet kan beviljas till företag med verksamhet avseende förädling av jordbruksprodukter
men inte till primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximal stödnivå är 75 procent av stödberättigade kostnader. Stöd får dock inte vara
större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra
omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”).
Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000
euro under en 3-årsperiod.

Övriga bedömningskriterier
Stödet ska kunna motiveras utifrån målsättningarna i länets Energi- och klimatstrategi
samt målen i Agenda 2023. Övriga kriterier för stöd och legala grunder måste samtidigt
uppfyllas.

Stöd till analyser som bedöms leda till bestående och hållbara utvecklingseffekter i
företaget prioriteras.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1468 paragraf 17.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags satsning på effektivisering av energianvändningen och minska
energiförbrukningen i företag

Godkända kostnader
Merkostnader vid investering i energieffektivitetsåtgärder.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 100 000 kronor.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Följande är inte stödbara kostnader:
Kostnader för investering i egen energiproduktion är inte stödbara, till exempel solceller. Kostnader för enbart konvertering ett system för uppvärmning till ett annat är inte heller stödbart, till exempel bergvärmeinstallation.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i länet.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga
företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i
företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

Den inomregionala spridningen av stöd till energieffektivitetsåtgärder beaktas och vid
behov av att prioritera medel riktas stödet till företag där övriga finansieringsmöjligheter
är begränsade och energieffektiviseringen i förhållande till företagets totala
energianvändning är stor.

Livsmedelsbutiker prioriteras endast i områden där servicen är gles, eller till butiker som har en viktig strategisk funktion med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

En beräkning av energieffektiviseringen av den sökta åtgärden i ansökan är ett krav. En
energikartläggning eller motsvarande bör utgöra grunden för val av sökt åtgärd.

Små och medelstora företag prioriteras framför stora företag.

Legal grund för stöd
Artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2022:1467 paragraf 17.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder gavs tidigare inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Lästips

Läs mer om andra stöd inom energiområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del ev Energikontorets hjälp

Läs mer om ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen

Från 1 januari 2023 ersätter detta erbjudande det erbjudande som tidigare kallades "Stöd till större investeringar upp till 3 600 000 kronor (de minimis)".

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags hållbara och affärsstrategiska utveckling som kräver större
investeringar och köp av tjänst för företagsutveckling.

Godkända kostnader
Kostnader för nyinvestering i byggnader eller anläggningar, samt maskiner och inventarier
som är avsedda för stadigvarande bruk. Stöd ges inte stöd till fordon. Investeringen ska
utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunna utveckla den befintliga verksamhetens
produktionsprocess.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 200 000 kronor och maximalt
stödbelopp i enlighet med regler för försumbart stöd/de minimis.

Stöd ges inte till reinvesteringar, driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser
återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande
nationella lagar och regler.

Stöd lämnas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för
uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan
näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Särskilt
investeringsstöd kan dock beviljas till ett företag som uppför lokaler åt ett annat företag i
samma företagsgrupp. Lokalerna är då ämnade för koncernens egen verksamhet. Stöd till
turistiskt kommersiellt boende räknas inte som lokaler till uthyrning och prioriteras enligt
särskilda bedömningskriterier.

Reinvesteringar får generellt inte stödjas, men om en investering till viss del ersätter en
befintlig utrustning och samtidigt skapare en väsentligt utökad kapacitet, kan del av
investeringen betraktas som nyinvestering.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär
jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Stöd beviljas bara till verksamhet som avser egen produktion av varor/tjänster (ej återförsäljning).

Stödnivå
Maximalt stöd är 50 alternativt 35 procent av godkända kostnader beroende på om
investeringen sker i glesbygd eller inte.

Stöd får dock inte vara större än vad som behövs
med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den
åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett
företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro
under en 3-årsperiod. Transportsektorn kan endast beviljas stöd till annat än fordon och då
till ett beloppstak på 100 000 euro.

Bedömning och regional prioritering
Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i
relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar
som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Den inomregionala spridningen av stöd till större investeringar beaktas och vid behov av att
prioritera medel riktas stödet till företag vars övriga finansieringsmöjligheter är lägst och
den relativa sysselsättningseffekten är störst.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte
som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt
turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska
bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runtturism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för platsens utveckling.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf
23-26, samt SFS 2022:1468 paragraf 17-18.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags hållbara och affärsstrategiska utveckling som kräver större
investeringar och samtidigt bedöms ha betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller
annars ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Godkända kostnader
Kostnader för nyinvesteringar i byggnader, inventarier, markanläggningar och liknande,
samt i vissa fall lönekostnader vid nyinvestering. Investeringen ska utöka kapaciteten eller
vara avgörande för att kunna utveckla den befintliga verksamhetens produktionsprocess.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är normalt 3 600 000 kronor, men
längre kostnadsunderlag kan godkännas om investeringen ändå bedöms ha en särskild
betydelse för näringslivets utveckling i regionen.

Stöd beviljas inte till driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser återuppbyggnad efter
skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och
regler.

Stöd beviljas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för
uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan
näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern.
Reinvesteringar får generellt inte stödjas, men om en investering till viss del ersätter en
befintlig utrustning och samtidigt skapare en väsentligt utökad kapacitet, kan del av
investeringen betraktas som nyinvestering.

Målgrupp 
Företag med fast arbetsställe i länet som bedöms ha eller kan få särskild betydelse för
näringslivets utveckling i regionen. Stora företag kan bara erhålla stöd under förutsättning
att investeringen är direkt relaterad med ny ekonomisk verksamhet. Verksamheten ska
kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödet kan inte beviljas till sektorer som fiske, vattenbruk och primär jordbruksproduktion.
Företaget får inte ha lagt ned samma eller liknande verksamhet inom EES-området under
de senaste två åren före ansökan om stöd, eller vid tiden för ansökan ha planer på att lägga
ned samma eller liknande verksamhet inom två år efter genomförandet av investeringen.

Stöd får inte gå till branscher där det bedöms finnas en överkapacitet inom
EU och därmed kan stålsektorn, kolindustrin, varv, syntetfiber, transport eller tillhörande
infrastruktur, energiproduktion, energidistribution eller energiinfrastruktur inte få stöd.

Stödnivå 
Maximalt stöd är 40 procent av godkända kostnader för små företag och 30 procent för
medelstora företag och högst 20 procent för stora företag (ny ekonomisk verksamhet). Stöd får dock inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stöd i ärenden med ett totalt kostnadsunderlag över 25 000 000 kronor handläggs och
beslutas alltid av Tillväxtverket.

Övriga bedömningskriterier
Stöd prioriteras till investeringar som bedöms vara avgörande för att företaget ska nå en
marknad utanför den regionala. Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där
sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte
som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt
turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska
bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runtturism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för platsens utveckling.

Legal grund för stöd
Artikel 14 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2022:1467 paragraf 9-11.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags strategiska satsning på mässdeltagande för att nå nya
marknader.

Godkända kostnader
Kostnader för att hyra, bygga och driva montern när ett företag deltar i mässa/utställning.
Här ingår kostnader för extern tjänst för byggnation av montern och framtagande av
monterspecifikt material. Även kostnader för deltagande i digitala mässor kan vara
stödbara.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stöd kan inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag
inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximal stödnivå är 50 procent av stödberättigade kostnader. Stöd får dock inte vara större
än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra
omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
Företaget som söker stöd ska kunna motivera mässdeltagandet utifrån hur det bidrar till att
nå nya marknader. Stöd till mässdeltagandet som bedöms bidra till att företaget når nya
marknader och därigenom kan sysselsätta fler i arbete prioriteras. Det ska vara fråga om
deltagande på en mässa som företaget inte tidigare har närvarat på för att stödet ska kunna
godkännas. Undantag kan göras om mässdeltagande avser att sälja en helt ny
produktkategori som företaget har utvecklat.

Legal grund för stöd
Artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2022:1468 paragraf 8.

Information under uppdatering.

Under 2023 lanserar Region Jämtland Härjedalen nya erbjudanden med inriktning mot innovation.

Stödets syfte
Att möjliggöra utvecklingen av ny eller uppgradering av befintlig idrottsinfrastruktur eller
multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Multifunktionell rekreationsinfrastruktur är
anläggningar som ska kunna fylla flera funktioner, för kulturella aktiviteter och rekreation.

Godkända kostnader
Kostnader för investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att uppföra eller
uppgradera idrotts- eller rekreationsinfrastruktur.

Uppgradering betyder här att en befintlig
anläggning kompletteras så att förutsättningarna för användarna förbättras märkbart.

Stöd till driftskostnader kan inte beviljas.

Målgrupp
Organisationer med arbetsställe i länet som tillhandahåller idrotts- och
rekreationsinfrastruktur som en tjänst på en marknad (företagsverksamhet).

Flera användare ska kunna nyttja anläggningarna enligt transparenta och icke diskriminerande
villkor. Såväl privata som offentliga organisationer kan beviljas stöd. Priset för att använda
infrastrukturen ska vara marknadsmässigt.
Nöjesparker och hotellanläggningar är inte stödberättigade.

Stödnivå
Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Region Jämtland Härjedalen prioriterar maximalt
5 000 000 kronor i stöd till ett enskilt ärende och maximalt motsvarande 60 procent av stödberättigade kostnader.

Övriga bedömningskriterier
Stöd till infrastruktur som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för hållbar året-runtturism prioriteras. Infrastrukturen ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för
destinationens/platsens utveckling.

Stödsökande ska kunna visa att det finns en långsiktig och ekonomiskt hållbar modell för
fortsatt drift och utveckling av infrastrukturen.

Stöd beviljas inte till padelhallar. Undantag kan göras om padel bedöms vara en del av ett
relevant inslag i en multihall.

Små- och medelstora företag prioriteras.

Legal grund för stöd
Artikel 55 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2022:1467 paragraf 21.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden