Företagsstöd

Du som vill utveckla ditt företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansiering på den privata marknaden. Här hittar du information om de företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen erbjuder.

Vi bjuder in till digitala informationsträffar om företagsstöd.

Läs mer och anmäl dig via:
www.regionjh.se/infoföretagsstöd

Du ansöker om stöd via e-tjänsten Min Ansökan. Den hittar du på www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild information med anledning av omvärldsläget

Behöver ni tätare utbetalningar?
Kontakta din handläggare om ditt företag av likvida skäl behöver ansöka om utbetalning med tätare intervall än beslutet säger. Då ska vi göra vad vi kan för att hantera granskning och utbetalning så skyndsamt som möjligt.

Kan ni inte genomföra investeringen som planerat?
Har ditt företag beviljats stöd till investeringar som ni nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomgöra? Ta i så fall kontakt med din handläggare.

Krav gemensamma för alla företagsstöd

 • Stödmottagande företag ska ha ett fast arbetsställe i länet och egen produktion av varor/tjänster.
 • Stödet ska främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag med arbetsställe i länet, samt bidra tillen hållbar regional tillväxt som erbjuder nuvarande och kommande generationer sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.
 • Stödet ska ha en avgörande betydelse för åtgärdens/investeringens genomförande.
 • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.
 • Stödmottagande företag få inte varapå obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller föremål för företagsrekonstruktion.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.
 • Den insats eller investering som stödet avser ska bidra till företagets strategiska utveckling.Rena reinvesteringar och ett företags driftsrelaterade kostnader kan inte stödjas. Stöd ges inte till åtgärder/investeringar som görs på grund av lagkrav.
 • Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet.
 • Ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen genomförs.
 • En utgångspunkt är att stöd inte ges när det bedöms snedvrida konkurrensen.

Under rubriken Aktuella företagsstöd ser du vilka erbjudanden om företagsstöd som går att söka just nu. I beskrivningen av respektive erbjudande framgår mer om vilka företag stödet riktar sig till. Du kan även läsa om vilka kostnader som är stödbara och hur prioriteringar görs.

Begränsade stödmöjligheter till jordbrukets primärproduktion samt fiskeri och vattenbruk

Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till jordbrukets primärproduktion samt fiskeri och vattenbruk. Det regleras i en allmän förordning om stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis. Det finns sektorsspecifika förordningar för stöd till verksamheter inom jordbruks- och fiskerinäringen som Region Jämtland Härjdalen inte har rätt att tillämpa.


Läs mer om de minimis-regelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagets storlek påverkar stödmöjligheten

De flesta stöderbjudanden kan bara beviljas till små och medelstora företag (SME).

Definition av SME-företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Etiska aspekter sorterar bort vissa typer av företag

I Region Jämtland Härjedalens reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016) finns ett avsnitt om etisk och miljömässig hänsyn. Samma grundprinciper för finansiering ska gälla för företagsstödens prioritering och de etiska aspekterna hänger tätt samman med
hållbarhetsdimensionerna. Enligt reglementet placeras inte ekonomiska medel i företag som har produktionen eller försäljningen av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och
alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten.

När det gäller företagsstöd kan avsteg från principen om placering i företag som producerar alkoholvaror göras om det är fråga om företag som har småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker och då företaget genom sin producerande verksamhet även bedöms bidra till besöksnäringens utveckling på destinationen/platsen. Målkonflikt med
folkhälsoperspektivet ska bedömas och beaktas. Det är även möjligt att göra avsteg från
principen om placering i företag som producerar eller säljer krigsmaterial om det är fråga
om material till civilförsvar, krigsmaterial eller komponenter som i vidare led används vid
tillverkning av krigsmaterial om det finns särskilda skäl. Vad som är särskilt skäl ska avgöras i varje enskilt ärende efter avstämning med regionala utvecklingsnämndens presidium.

Reglementet anger även att placering inte ska medges i företag som till en väsentlig del av
verksamheten utvinner fossila bränslen. Det finns inte heller stöd i förordning för att bevilja
företagsstöd till den typen av verksamhet. Placeringar ska även undvikas i företag som på
annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering. I linje med detta ska företagsstöd inte beviljas till företag som producerar produkter (varor eller tjänster) med försäljning direkt till sådana företag.

Generellt ska Region Jämtland Härjedalen ta ansvar att verka för god etik, vilket definieras
som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer. De företag som Region Jämtland Härjedalen investerar i ska följa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Detta gäller även för företagsstödshanteringen.

Region Jämtland Härjedalen har ett brett utbud av företagsstödserbjudanden. De formas utifrån vad som är möjligt med de legala och ekonomiska ramar som finns och de strategiska behov som näringslivet har.

Du hittar erbjudandena här

Senast i december varje år fastställer regionala utvecklingsnämnden (RUN) vilka erbjudanden om företagsstöd som finnas under kommande verksamhetsår. Därför kan utbudet variera lite mellan år. Nämnden kan vid behov besluta om förändringar i erbjudandena eller lägga till och ta bort erbjudanden under året.

Läs mer om regionala utvecklingsnämnden här

Har du synpunkter på vilka erbjudanden som finns? Vi tar gärna en dialog. Kontakta enhetschef vid allmänna frågor och en handläggare vid frågor om ett specifikt erbjudande.

Det stöd som beviljas får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras. Det gäller för alla erbjudanden om företagsstöd.

Företaget som söker stöd ska redovisa hur finansieringsplanen ser ut och vid behov kan Region Jämtland Härjedalen behöva ha kontakt med övriga finansiärer.

Det är olika nivå på maximalt belopp offentligt stöd för olika typer av företagsstöd. Läs mer om vad som gäller för respektive erbjudanden på sidan Aktuella företagsstöd.

När du har skickat in en ansökan om företagsstöd via Min Ansökan fördelas ärendet till en handläggare hos oss. Handläggaren kommer att ta kontakt med dig och ofta behöver kompletterande underlag tas in.

Handläggningstiden varierar och beror bland annat på hur tydlig du har varit när du skrivit din ansökan. En tydligt skriven ansökan där all obligatorisk information som behövs för bedömningen finns med går snabbare att handlägga än en ansökan med otydliga beskrivningar och bristande underlag. Handläggningtiden påverkas också av hur många ärenden som för tillfället ligger inne för handläggning. 

Den investering/åtgärd som ansökan avser kan påbörjas på egen risk direkt efter inskickad ansökan. Om du undrar något om hur handlggningen löper på är du välkommen att ta kontakt med oss.

De flesta erbjudanden ligger öppna att söka löpande under året. Ansökan om företagsstöd görs via e-tjänsten Min Ansökan, www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla ansökningar bedöms utifrån hållbarhetskriterier

Företagsstöden ska bidra till hållbar utveckling, av företaget och regionen. Så här står det i de förordningar som styr företagsstöden:

"För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag och därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd lämnas enligt denna förordning.

Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden."

När det gäller företagsstöd bryts hållbarhetsbedömningen in i tre olika dimensioner:

 • ekonomisk hållbarhet
 • miljömässig hållbarhet
 • social hållbarhet

På företagsnivå handlar den ekonomiska dimensionen om att driva verksamheten på ett lönsamt sätt som säkrar företagets framtid. Den miljömässiga dimensionen syftar på insatser för att minimera företagets negativa påverkan på mark, vatten, luft eller människors och djurs hälsa. Den sociala dimensionen innefattar att utveckla verksamheten så att arbetsplatsen blir tillgänglig och attraktiv för alla. Stöd beviljas bara om det bedöms vara hållbart utifrån samtliga dimensioner. Brister i en hållbarhetsdimension kan utgöra avslagsgrund.

Vid handläggning av ett företagsstödsärende tittar vi bland annat på följande:

Ekonomisk dimension

 • Hur bidrar stödet till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden och lönsamhet?
 • Kan företaget anställa fler som ett resultat av den satsning som stödet avser?
 • Hur bidrar stödet till att öka bruttoregionalprodukten (BRP) och skatteintäkterna i regionen?
 • Skapar den investering som stödet avser "ringar på vattnet" i kringliggande näringsliv så att fler företag också kan utvecklas tack vare satsningen, till exempel som underleverantörer?  

Miljömässig (ekologisk) dimension

 • Har företaget ett dokumenterat miljöarbete?
 • Hur bidrar stödet till att uppnå målen i länets Energi-och klimatstrategi, Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län?
 • Vilken är investeringens/insatsens miljö-, energi eller klimatpåverkan?
 • Bidrar det stödet avser att utveckla till att lösa en miljö-, energi eller klimatutmaning?

Social dimension

 • Arbetar företaget aktivt för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?Bidrar stödet till att göra arbetsplatsen mer tillgänglig, anpassad och attraktiv ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
 • Hur bidrar stödet till att utveckla sysselsättningen i regionen avseende den sociala dimensionen, till exempel jämställdhet på arbetsmarknaden?
 • Bidrar den vara/tjänst som stödet avser till att lösa en samhällsutmaning av social karaktär?
 • Kan företaget tack vare stödet bredda näringslivsstrukturen på orten så att fler typer av arbetstillfällen skapas?

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som i grunden ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region Jämtland Härjedalen hur olika typer av medel för regional utveckling ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd. Företagsstöd är ett samlingsbegrepp på olika typer av stöd som kan ges utifrån dessa förordningar:

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om det regionala utvecklingsansvaret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden