Inköpsförfarande baserat på principerna i LOU

Stödmottagare som inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om offentlig upphandling för försörjningssektorn (LUF) ska handla enligt ett särskilt inköpsförfarandet är baserat på principerna i LOU. Här kan du läsa mer om detta.

Det företag som är stödmottagare ska, enligt förordningen (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, följa de principer som framgår av 1 kap. 9 § LOU vid köp, hyra och leasing. Hyra omfattar inte hyra av fastighet utan avser hyra av maskiner och dylikt.

De principer som anges i 1 kap. 9 § LOU är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Läs mer om beskrivning av principerna här nedan.

Inköpsförfarandet reglerar köp under och över beloppet för direktupphandling som framgår i 15 kap. 3 § LOU. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna.

Belopp för direktupphandling

Från 1 januari 2018 är beloppet för direktupphandling 586 907 kronor.

Köp under beloppet för direktupphandling

  • För köp under beloppet för direktupphandling krävs ingen konkurrensutsättning, men det företag som tar emot företagsstöd ska ändå handla kostnadseffektivt.
  • Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Köp över beloppet för direktupphandling

  • Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas. Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella leverantörer. Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer.
  • Offertförfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga.
  • Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Beskrivning av principerna

Icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet.

Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör gynnas framför någon annan.

Exempel på när en situation kan strida mot principen för likabehandling är när en tidigare anställd eller företrädare för köparen går över till en av leverantörerna, eller om en anställd eller företrädare för köparen har en anhörig som företräder en av leverantörerna eller sitter i leverantörens styrelse. Samma gäller om en anställd eller företrädare för en leverantör sitter i köparens styrelse.

Även en nära vänskap eller tidigare köp mellan köpare och säljare kan ligga till grund för att en situation kan anses strida mot likabehandlingsprincipen.

Öppenhet innebär att köparen är skyldig att skapa öppenhet och förutsebarhet om köpet och lämna information om hur köpet ska gå till rent praktiskt. Det innebär bland annat att offertförfrågan ska vara tydlig och innehålla samtliga krav som anställs.

Proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska köpas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med köpet.

Ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat, som utfärdats av en myndighet i en EU-medlemsstat, ska vara giltiga också i övriga EU-länder.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden