Kommersiell service_Ny

Region Jämtland Härjedalen ansvarar dels för det Regionala Serviceprogrammet och dess årliga handlingsplan, samt en del av de finansieringsmöjligheter som är tillgängliga för företag inom kommersiell service. Som kommersiell service betraktas:

Detta är ett främjande stöd för att ge möjlighet till viktiga serviceaktörer att utveckla sin verksamhet och därmed förstärka deras funktion och roll som viktiga servicegivare. Kriterierna baseras på förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). 18 län får del av regeringens särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen, där drygt 4 miljoner kronor tillfaller dagligvarubutiker i Region Jämtland Härjedalen.

Kriterier
Denna finansieringsmöjlighet är för de butiker som har ett mångsidigt utbud (se definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) av dagligvaror och som:

  1. Är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe (se definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  2. Har fasta lokaler (se definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis (se definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), och
  3. Har en nettoomsättning för dagligvaror (se definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

  I min ansökan väljer ni sedan Region Jämtland Härjedalen som mottagare och då kommer den automatiskt till våra handläggare.

  Det särskilda driftstödet betalas ut årsvis och ansökan om utbetalning, med bilagor, skickas till Region Jämtland Härjedalen senast 31 augusti varje år.

  Bilagor som alltid ska följa med ansökan (Klicka på länkarna för att öppna eller spara dokumenten):


  Blanketter
  Blanketterna hittar du även i högerspalten under Dokument.

  Kommunerna i Region Jämtland Härjedalen har möjlighet att återsöka 50 procent (dock högst 100 kronor per utkörning/inköpsresa) av sina nettoutgifter för hemsändning av varor. Detta kan ske både genom utkörning av dagligvaror eller i form av inköpsresor. Det är kommunens planering kring varuförsörjning samt/eller kommersiell service som ligger till grund för ersättningen och det är även kommunen som avgör om och i så fall hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras. Dock måste hemsändningen ske på ett ändamålsenligt sätt samt utan onödiga kostnader.

  Hemsändningsbidraget betalas ut årsvis i efterskott och ansökan om utbetalning, med bilagor, skickas till Region Jämtland Härjedalen.

  Denna finansieringsmöjlighet avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager och där annan finansiering inte går att erhålla.

  Denna finansieringsmöjlighet används endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Servicebidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Finansiering lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt, så kan servicebidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

  Investeringsstöd till företag inom kommersiell service handläggs av näringslivsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län. Dem hittar ni på webbsidan: www.lansstyrelsen.se/Jamtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Ett projekt som delfinansieras av Landsbygdsprogrammet och som har till syfte att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska även arbetet i projektet leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles-och landsbygder för företag, befolkning och besökare.
  Det övergripande målet med projektet är att skapa en stark samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och planer.

  Projektet pågår till och med 31 juli 2019.
  Ni kan följa arbetet på vår blogg: www.serviceijamtlandharjedalen.wordpress.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  www.serviceijamtlandharjedalen.wordpress.com

  Gå gärna vidare till bloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen arbetar för att främja service på landsbygden.