Energieffektiva Företag

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Under perioden september 2018 till och med december 2022 drev vi ett så kalla ramprojekt med inriktning mot att stödja energieffektivisering i små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen. Här kan du läsa om projektets resultat.

Ramprojektet är avslutat och över 50 miljoner kronor har betalats ut till företag som har investerat i energieffektiviseringsåtgärder. Stöden fördelades på 53 unika företag med arbetsplatser runt om i länet. Investeringsåtgärderna handlar om allt ifrån ventilations- till belysningsåtgärder.

Det går fortfarande att söka stöd till energieffektivisering. Det kan du läsa mer om nedan.

Inspieras av andra företag som gjort investeringar för energieffektivisering

Alla typer av företagsstöd söks via den nationella e-tjänsten Min Ansökan.

www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om stöd måste ha skickats in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjas eller beställs. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. Vi handlägger ansökningarna löpande.

Alla kostnader som ansökan avser ska ha ett direkt samband med uppnåendet av en högre energieffektivitet.

Syftet med stödet är att möjliggöra ett företags satsning på effektivisering av energianvändningen och minska energiförbrukningen i företag.

Läs mer om stödet här

Ett projekt som fördelar EU-stöd vidare till företag som utför aktiviteter/investeringar. Den aktör som driver ett ramprojekt måste ha rätt att bevilja företagsstöd. Det får Region Jämtland Härjedalen göra med stöd i förordningarna (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar samt förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.

Förutom de särskilda reglerna om stödordning gäller samma krav på ramprojekt som på övriga projekt.​

Genom ramprojektet kan man enkelt uttryckt säga att Region Jämtland Härjedalen växlar upp ordinarie regionala utvecklingsmedel. En del av det belopp som betalas ut till företagsstöd inom ramprojektet är medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra delen är ordinarie utvecklingsmedel, det så kallade 1:1-anslaget.

Företag som beviljas stöd finansierade genom ramprojektet behöver uppfylla särskilda villkor. Bland annat måste investeringskostnaderna kunna särredovisas, principerna om lagen om offentlig upphandling ska följas och företaget blir skyldig att informera om att stöd erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Alla företag som söker och beviljas stöd inom ett ramprojekt ska kunna visa dokumentation på att alla större inköp har gjorts enligt principen om offentlig upphandling (LOU), d.v.s icke diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidighet.

Belopp för direktupphandling

Från 1 januari 2020 är beloppet för direktupphandling 615 312 kronor.

Köp under beloppet för direktupphandling

  • För köp under beloppet för direktupphandling krävs ingen konkurrensutsättning, men det företag som tar emot företagsstöd ska ändå handla kostnadseffektivt.
  • Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Köp över beloppet för direktupphandling

  • Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas. Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella leverantörer. Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer.
  • Offertförfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga.
  • Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Beskrivning av principerna

Icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet.

Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör gynnas framför någon annan.

Exempel på när en situation kan strida mot principen för likabehandling är när en tidigare anställd eller företrädare för köparen går över till en av leverantörerna, eller om en anställd eller företrädare för köparen har en anhörig som företräder en av leverantörerna eller sitter i leverantörens styrelse. Samma gäller om en anställd eller företrädare för en leverantör sitter i köparens styrelse.

Även en nära vänskap eller tidigare köp mellan köpare och säljare kan ligga till grund för att en situation kan anses strida mot likabehandlingsprincipen.

Öppenhet innebär att köparen är skyldig att skapa öppenhet och förutsebarhet om köpet och lämna information om hur köpet ska gå till rent praktiskt. Det innebär bland annat att offertförfrågan ska vara tydlig och innehålla samtliga krav som anställs.

Proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska köpas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med köpet.

Ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat, som utfärdats av en myndighet i en EU-medlemsstat, ska vara giltiga också i övriga EU-länder.