Sekretariatet för strukturfondspartnerskapet

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen - område näringsliv

Projektledare

Maria Jonasson

Samarbetspartners

Västernorrlands län

Projektbudget

7,3 miljoner kr för perioden 2014 - 2021

Projektperiod

2014-12-31 - 2021-06-30

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Region Jämtland Härjedalen har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för ordförandeskap och sekretariat för Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland 2014-2020. Partnerskapet omfattar Jämtlands och Västerbottens län. Partnerskapet ansvarar för prioritering av projektansökningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden.

Syfte och mål

Ordförandeskapet och sekretariatet ansvarar för att partnerskapet ska kunna göra väl avvägda prioriteringar utifrån programmen mål och länens regionala utvecklingsstrategier.

Aktiviteter

Arrangera sammanträde för partnerskapet och ta fram underlag så att partnerskapet kan fatta beslut om prioriteringar.

Genomföra aktiviteter så att programmen på olika sätt kan fullföljas.

Förväntat resultat

Programmens mål uppfylls.

In english

Region Jämtland Härjedalen is appointed by the government to have the chairmanship for the partnership of the European regional development fund and the European Social fund in the counties of Jämtland and Västernorrland. The appointment will last to 2020.

The secretariat is responsible for arranging meetings and see to that the partnership can fulfil their responsibility so the aims of the funds can be filled.