Granskningsrapporter 2022


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2022

Granskning av Regionstyrelsen 2022

REV/11/2022

 • Rapport

Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022

REV/12/2022

 • Rapport

Granskning av Regional utveckling 2022

REV/13/2022

 • Rapport

Granskning av Patientnämnden

REV/14/2022

 • Rapport

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2022

REV/16/2022

 • Rapport

Granskning av Gemensam nämnd för samordad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

REV/17/2022

 • Rapport

Granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2022

REV/15/2022

 • Rapport

Granskning av Fullmäktigeberedning - Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperiod 2023-2026

REV/5/2022

 • Rapport
Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av utskrivningsprocessen

Rev/27/2022


Förstudie av Materialförsörjning och logistik

REV/36/2022

Granskning av Beslutade och uppskjutna investeringar

REV/26/2022


Granskning av Riktade statsbidrag

REV/28/2022


 • Rapportsammandrag
 • Skrivelse
 • Svar
 • Rapport

Granskning av Diabetesvården inom primärvården

REV/29/2022


Granskning av Vårdskulden inklusive uppskjuten vård på grund av pandemin

REV/30/2022Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Granskning av Region Jämtland Härjedalens Årsredovisning 2022

Revisorernas redogörelse för år 2022

Revisionsberättelse för år 2022

Delårsbokslut för år 2022

REV/33/2022


 • Skrivelse
 • Rapport


Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av ALMI MITT AB 2022

REV/18/2022


 • Rapport


Granskning av Länstrafiken AB

REV/21/2022


 • Rapport
 • Gransknings PM
 • Årsredovisning

Granskning av Landstingsbostäder AB 2022

REV/19/2022


 • Rapport

Granskning av Torsta AB 2022

REV/20/2022


 • Rapport

Granskning av Norrtåg AB 2022

REV/25/2022

 • Rapport

Granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län

REV/22/2022

 • Rapport

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2022

REV/23/2022


 • Granskningsrapport
 • Rapport PM
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se