Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Jämtlands Härjedalen och Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun samt Östersunds kommun i frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan.

Samverkansrådets uppgifter är

  • att samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor som har ett regi­onalt intresse,
  • att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala utvecklingsverksam­heten samt diskutera frågor inom hälso- och sjukvården som inte kan eller ska lösas i andra samverkansorgan, samt
  • vara ett forum för omvärlds- och intressebevakning.

Samverkansrådet ska behandla frågor om regionalt utvecklingsprogram, länstransport­plan, regi­onalt tillväxtprogram, kollektivtrafik, regional kulturpolitik, folkhälsa och gemensamma EU-frå­gor. Andra frågor kan väckas av regionen eller kommu­nerna.

Samverkansrådet har möjlighet att yttra sig i nämnda frågor och i ärenden om medfinansiering av projekt och prioritering av EU:s fondmedel inför beslut i regionala utvecklingsnämnden eller regionfullmäktige.

Samverkansrådet består av elva ledamöter, tre ledamöter utses av Region Jämtland Härjedalen och en leda­mot ut­ses av vardera kommun. 

Handlingar och protokoll fr.o.m 2017

Tidigare protokoll