Patientnämnden

Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Den har fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder sex gånger per år.

Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden sammanfattar tendenser utifrån de klagomål och synpunkter som inkommit, dessa förs sedan vidare till ledningen för Hälso- och sjukvården.

Patientnämndens ledamöter, liksom tjänstemännen vid kansliet, har tystnadsplikt och arbetar efter samma sekretessregler som personalen i hälso- och sjukvården. Nämnden är inget övervakande organ, har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Om du har frågor, kritik och synpunkter på vården ska du vända dig till Patientnämndens kansli.

Patientnämndens protokoll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214