Förtroendevald

Att vara förtroendevald i regionen innebär att företräda medborgaren i alla frågor som rör Region Jämtland Härjedalen, bland annat hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Här finner du som förtroendevald information som hjälper dig i ditt viktiga uppdrag.

Styrande dokument

Som förtroendevald i styrelse, nämnd eller fullmäktige behöver du känna till nämndens/styrelsens reglemente och fullmäktiges arbetsordning. Det kan också vara bra att känna till arvodesregler och andra riktlinjer och regler som du som förtroendevald måste förhålla dig till. Under länken Styrande dokument till vänster hittar du all den information som är viktig att känna till, bland annat fullmäktiges arbetsordning, regelementen och arvodesregler.

Sammanträdet

Inför sammanträdet publicerar vi kallelse och handlingar i vårat system för digitala handlingar Meetings plus. Där har du åtkomst till de nämnder och styrelser som du har uppdrag i. Efter sammanträdet publiceras även protokollet där.

Tjänstgöring
Om du som ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska du så snart som möjligt meddela styrelsens eller nämndens sekreterare.

Om du tjänstgör på ett sammanträde (eller deltar som ej tjänstgörande) är det viktigt att du fyller i och lämnar in en blankett för arvode, förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. För att rätt ersättning ska betalas ut måste blanketten vara korrekt ifylld och ett intyg om förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren ska vara inlämnad. Vill du veta mer om vilken ersättning du har rätt till finner du den informationen i Region Jämtland Härjedalens Arvodesregler.

Avsägning
Om du inte längre vill vara kvar i ditt uppdrag ska du skicka in en skriftlig, underskriven avsägelse. Gäller avsägelsen ett uppdrag i regionfullmäktige är det länsstyrelsen som utser ny ledamot eller ersättare till uppdraget. Övriga valärenden sker i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden. Först när du blivit entledigad från uppdraget och ny ledamot eller ersättare har utsetts är du fri från ditt uppdrag.

Fullmäktigesammanträdet

Fullmäktiges sammanträde leds av ordföranden och två vice ordföranden, det så kallade presidiet. Sammanträdet inleds med upprop, meddelande om när justering av protokollet ska ske samt utseende av två justerare. Därefter behandlas ärendena i den ordning det finns upptagna på föredragningslistan. Under debatten får ledamöterna ordet i den ordning de anmält sig. Upprop samt meddelande om ordet görs via de handkontroller som finns utplacerade på respektive plats. Handkontrollerna tillhör voteringssystemet Vote Aid som används för det som nämnts ovan, samt votering och presentation av föredragningslista och talaordning.

Yrkanden
Att yrka betyder att begära eller kräva något. En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan lämna yrkanden. De ska lämnas skriftligen till presidiet.

Reservation
En ledamot kan reservera sig mot beslutet och det betyder att hen är emot förslaget. En reservation med motivering ska lämnas skriftligen.

Motion
En ledamot kan väcka en motion (ett förslag) som ska vara skriftlig och undertecknad. Motionen anmäls vid nästkommande fullmäktigesammanträde. Den ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år från det att motionen väcktes.

Interpellation
En interpellation är en fråga från en ledamot i regionfullmäktige till ordföranden i nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning och som är av angelägen eller större intresse för regionen. Interpellationen ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.

Fråga
För att få upplysningar får en ledamot ställa frågor. Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Tillgång till dator/surfplatta

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och ordinarie ledamöter i nämnder samt regionens revisorer kan få tillgång till dator eller annan utrusning för informationshämtning och kommunikation om behov finns. Utrustningen hanteras inom ramen för regionens IT-funktion och ska vara anpassad till och följa det som gäller för IT-utrustning inom Region Jämtland Härjedalen. Förtroendevald har tillgång till regionens helpdesk för support av utrustningen.

Fullmäktiges presidium beslutar om vilka förtroendevalda som har behov av och därmed ska få tillgång till utrustning från regionen.

E-post i Outlook och kommunikation i Teams

Region Jämtland Härjedalen använder sig av e-postsystemet Outlook och Office 365. Som förtroendevald i fullmäktige, styrelse eller nämnd blir du tilldelad en e-postadress, samt får tillgång till de Team du behöver för att utföra ditt uppdrag. I de olika Teamen läggs information ut gällande sammanträden, kallelser och annan information som ska ut till alla förtroendevalda. Är det något som inte fungerar eller om du har frågor angående Outlook eller Teams, kontakta samordningskansliet.

Länk till Office 365 (e-post webbversion)

Information om säkerhet för förtroendevalda finns i Teamet Säkerhet-Fullmäktige.

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll finns i Region Jämtland Härjedalens verktyg för digitala handlingar, Meetings plus. Där hittar du både tidigare och kommande sammanträden.

Insidan - regionens intranät

Du som har egen arbetsplats i regionen ska få tillgång till Citrix och tillträde till regionens intranät Insidan. Där kan du nå sidan Ledning & Styrning där bland annat regionens policys, strategier och riktlinjer finns samlade liksom dokument som rör verksamheternas uppdrag, planering och uppföljning.

Övriga som ska ha tillgång till Citrix är regionstyrelsens ledamöter samt den ledamot som behöver det för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Regionstyrelsen får besluta om vilka övriga förtroendevalda som ska få tillgång till Citrix.

Diariet

I regionens webbdiarium hittar du alla diarieförda handlingar inom Region Jämtland Härjedalen. Du kan söka ärenden eller handlingar från både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och revisorerna.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se