Ansök om utbetalning

Här hittar du information om hur ett beviljat företagsstöd betalas ut. Du ansöker om utbetalning via e-tjänsten Min Ansökan.

Stödet betalas ut i efterhand

Stödet betalas ut vartefter stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder. Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar för att kontrollera att stödet har använts för rätt ändamål och enligt de villkor som följer med stödet. Därför granskas/kontrolleras ansökan om utbetalning innan stödet betalas ut. Granskningen sker antingen av den handläggare som är ansvarig för ärendet eller av en extern kontrollant. Vad som gäller i ditt ärende framgår i beslutet om stöd.

Särredovisa kostnader

När ansökan om utbetalning görs i Min Ansökan ska företaget ange periodens kostnader. Tänk på att redovisa på ett sätt så att de kostnader som summeras kan kopplas till den budget och de kostnader som beviljats i beslut om stöd.

Alla fakturor som ligger till grund för utbetalning av stödet ska redovisas tillsammans med ett betalningsverifikat som visar att fakturan är betald.

Bilagor vid ansökan om utbetalning

Bilagor laddas upp med ansökan om utbetalning i Min Ansökan. Vi behöver få in en kostnadssammanställning med fakturakopior och betalningsverifikat. Ladda även upp offerter som ligger till grund för köpet. Det underlättar om det även finns med en verifikatförteckning med ansökan om utbetalning, det vill säga en lista över sammanställning över fakturorna med leverantör, fakturadatum och fakturabelopp exklusive moms. Underlaget bör sorteras så att faktura med tillhörande betalningsverifikat är numrerade och i samma ordning som i verifikatförteckningen.

På www.regionjh.se/företagsstöd finns mallar för de bilagor som ska bifogas ansökan om utbetalning (laddas upp i Min Ansökan).

I kostnadssammanställningen ska följande framgå:

Verifikationsnummer
Ange löpnummer eller någon annan form av identifieringstecken för affärshändelsen.

Leverantör
Ange leverantörens företagsnamn.

Faktura- och betaldatum
Ange fakturadatum enligt uppgift på fakturan samt när fakturan betalades.

Specifikation (kostnadens art)
Ange kostnadens koppling till beviljat stöd.

Fakturabelopp, exklusive moms
Ange belopp.

Extern kontrollant i vissa ärenden

När det handlar om större investeringsstöd arbetar vi med en extern kontrollant inför utbetalning. Det framgår i beslut om stöd om det är aktuellt. Den externa kontrollanten ska godkänts av Region Jämtland Härjedalen i samband med beslut om stöd.

Kontrollanten ska då granska kostnaderna och sammanställa en kontrollantrapport. Rapporten lämnas in till oss i samband med ansökan om utbetalning. Vid behov kan ansvarig handläggare begära in ytterligare underlag eller kompletterande uppgifter innan utbetalning sker. När utbetalningen hanterats skickas ett utbetalningsbeslut till företaget.