Patientnämnden

Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Den har fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder fem gånger per år.

Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden sammanfattar tendenser utifrån de klagomål och synpunkter som inkommit, dessa förs sedan vidare till ledningen för Hälso- och sjukvården.

Patientnämndens ledamöter, liksom tjänstemännen vid kansliet, har tystnadsplikt och arbetar efter samma sekretessregler som personalen i hälso- och sjukvården. Nämnden är inget övervakande organ, har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Inte nöjd med vården?

Om du har frågor, kritik och synpunkter på vården ska du kontakta Patientnämndens förvaltning.

Det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jämtland Härjedalen.

Se vår informationsfilm

Handlingar och protokoll från och med 2017 finns här:

Patientnämndens handlingar och protokoll (MeetingsPlus)

Patientnämndens protokoll