Politiska organ

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning för verksamheten, tar viktiga ekonomiska beslut och följer upp verksamheten i förhållande till uppsatta mål och budget. Det är också regionfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till dessa. Den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i en budget fördelar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se