Allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Exempel på detta är:

  • skrift (skrivelser)
  • bild (karta, foto)
  • upptagning (e-post, ljudband, databaser)

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och att myndigheten har tillgång till den. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen.  


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se