Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Politiska möten under mars och april 2020

Med anledning av Coronapandemin och det anpassningsarbete som utifrån den pågår inom Region Jämtland Härjedalen har en kartläggning gjorts av kommande politiska möten för att göra en bedömning om de måste hållas och om de i så fall kan genomföras på distans.

Regionråden i den politiska ledningen har den 16 mars 2020 fattat följande beslut:

 • Ordförande för respektive organ beslutar om och hur sammanträden ska genomföras.
 • Regionstyrelsen, hälso-och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden genomförs enligt plan under mars och april men deltagande på distans rekommenderas.
 • Pensionärsråd och tillgänglighetsråd ställs in under mars och april.
 • Gemensamma nämnder ställs in under mars och april.
 • Beslut om regionfullmäktige i april ska genomföras eller ej sker på presidiet 31 mars.

Tillkännagivanden:

 • 2020-04-03

  Regionfullmäktiges sammanträde 20-21 april utgår


  Fullmäktiges presidium har på grund av pågående pandemi tagit beslut om att ställa in regionfullmäktige i april. Nästa ordinarie sammanträde blir 16-17 juni 2020.
  Datum för tillkännagivande: 2020-04-03
  Handlingar: Protokollsutdrag fullmäktiges presidium 2020-03-31 § 18PDF

Anslag:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214