Bild på grå fabrik i sommarlandskap, med logga som visar att fabriken tillverkar biogasbränsle.

Outnyttjad biogaspotential i Jämtlands och Västernorrlands län

Biogasproduktionen i Jämtlands och Västernorrlands län skulle kunna fördubblas, det visar en substratanalys som Ramboll genomfört på uppdrag av projekt Förnybart i tanken.

Ramboll har undersökt biogaspotentialen för olika substratströmmar i Jämtlands och Västernorrlands län samt marknaden för biogas och biprodukter från biogasproduktion. Analysen visar att substrat från gödsel, matavfall, avfall från livsmedelsindustrin samt slakteriavfall skulle kunna fördubbla produktionen av biogas jämfört med dagens faktiska produktion.

– Det är otroligt positivt att vi ser svart på vitt att vi kan producera mer biogas i Jämtland än vad vi gör idag. Det här har potential att stärka Jämtlands självförsörjningsgrad, både inom el, värme och bränsle till fordon. Det finns också konkreta planer att producera biogas av matavfallet. Svårigheten med resten av substraten är att de är utspridda på många små aktörer. Jag tror att vi behöver arbeta mer med kluster av större producenter för att kunna realisera även den potentialen, säger Fredrik Alm, projektledare för Förnybart i tanken.

Jämfört med dagens producerade 86 GWh skulle det alltså gå att producera ytterligare 94 GWh. Utöver detta finns för Västernorrlands del en stor outnyttjad biogaspotential inom pappers- och massaindustrin.

– Det är väldigt intressant att den absolut största outnyttjade potentialen för Västernorrlands del finns i avloppsvatten från pappers- och massabruk. Där är det bara Domsjö idag som tar vara på den råvaran som substrat och det är något som vi verkligen vill undersöka vidare, säger Johan Lagrelius, projektledare på BioFuel Region.

När det gäller marknadsmöjligheter bedömer Ramboll att efterfrågan på biogas från tunga lastbilar och sjöfart ökar. Biogas kan också ersätta fossila bränslen inom industrin och användas för både värme och el, exempelvis inom träindustrin.

Ramboll lyfter också särskilt potentialen kring biprodukten vid biogasproduktion, koldioxid, som används bland annat i industriella processer och som köldmedium.

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

För mer information

Porträttbild på Fredrik Alm från Energikontoret Jämtland Härjedalen.

För mer information läs "Biogas i Jämtlands
och Västernorrlands län - en analys av tillgången
på substrat och marknaden för biogas och biprodukter"

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.