Medel för etikprövning

Bidrag till etiskt tillstånd

Anställda inom Region Jämtland Härjedalen som ämnar bedriva vetenskapligt projekt i syfte att publicera resultaten i vetenskaplig tidskrift kan söka bidrag för etisk prövning.

Vem kan söka detta bidrag?

Alla anställda inom Region Jämtland Härjedalen eller anställda hos vårdgivare anslutna till Vårdvalet.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in via e-pst och ska innehålla följande uppgifter:

  • Om du inte är huvudansvarig forskare, rekommendationsbrev från handledare (max 1 sida).
  • Projektbeskrivning (1-3 sidor).
  • Korrekt ifylld ansökan om etisk prövning (bifoga en pdf av ansökan).

Granskning och beslut

  • Handläggningstiden är ca 4 veckor.
  • Beslut går inte att överklaga.
  • Max belopp är 5000 kr
  • Etisk prövning för multicenterstudie beviljas ej

Ansökan om bidrag för etiskt tillstånd handläggs löpande av FoU-enheten.

Skicka din ansökan elektroniskt till fou@regionjh.se

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se