Bidrag till magister-/masteruppsats?

Mellan 1:a Januari och 31:a Oktober, innevarande kalenderår, kan man löpande söka bidrag till skrivtid (2-4 veckor på heltid) för slutförandet av sin magister-/master uppsats. Berättigade till att söka är studerande inom en specialistutbildning riktad mot kliniskt verksammahet. Vidare måste man vara kliniskt verksam (minst 50% av heltid) inom Region Jämtland Härjedalen.

Ansökningsförfarande

 Ansökan om bidrag för skrivtid skickas in elektroniskt till fou@regionjh.se och ska innehålla följande uppgifter:

  • Försättsblad innehållande den sökandes namn, arbetsplats och inom vilken utbildning magister/master uppsatsen kommer ingå i.
  • Intyg från handledare att projektet är i ett sådant skede att den kan sammanställas till en uppsats.
  • Projektbeskrivning med tydligt formulerat syfte och frågeställning (1-3 sidor).
  • Antal veckor skrivtid som ansökan avser.
  • Intyg från enhetschef (eller motsvarande) att sökt skrivtid kan användas enligt oven, om bifall.

Granskning och beslut

Ansökan granskas av vetenskapliga handledare vid FoU-enheten. Handläggningstiden är cirka två arbetsveckor. Beslutet går inte att överklaga.

 

Har du frågor? Kontakta Pelle Håkansson, FoU-enheten, via e-post eller på telefon 070-243 9348.

Datum

Löpande mellan 1:a Januari och 31:a Oktober.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214