Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Idag finns egentligen bara ett bredbandsstöd och det handläggs av Post- och telestyrelsen, PTS. Läs mer om det stödet här!

Nästa utlysning beräknas komma under våren/sommaren 2022.

Tidigare har det funnits två andra stödprogram för bredband men dessa håller på att avslutas och inga nya stöd finns att söka här.
Dels fanns tidigare stöd till utbyggnad av lokala nät/byanät, så kallade accessnät, på landsbygden och dels utbyggnad av ortssammanbindande nät mellan olika orter eller byar. Det pågår fortfarande några utbyggnadsprojekt inom dessa program.

Stödet till utbyggnad av lokala nät/byanät är en del av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för regelverket kring detta stöd och länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöden i respektive län. För mer information om dessa stöd se länsstyrelsens hemsida.
Stöd till ortsammanbindande nät finns inom ramen för strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland och administreras av Tillväxtverkets regionala kontor i Östersund. För mer information om dessa stöd se Tillväxtverkets hemsida.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se