Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Det finns i huvudsak två stöd till bredbandsutbyggnad. Dels stöd till utbyggnad av lokala nät/byanät på landsbygden, dels utbyggnad av ortssammanbindande nät mellan olika orter eller byar.

Stödet till utbyggnad av lokala nät/byanät är en del av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för regelverket kring detta stöd och länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöden i respektive län. För mer information om dessa stöd se länsstyrelsens hemsida.

Stöd till ortsammanbindande nät finns inom ramen för strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland och administreras av Tillväxtverkets regionala kontor i Östersund. För mer information om dessa stöd se Tillväxtverkets hemsida.

Utöver dessa stöd finns ett så kallat ”kanalisationsstöd” för IT-infrastruktur. Inga nya kanalisationsstöd kan lämnas, men det finns fortfarande några projekt som tidigare beviljats detta stöd som ännu inte är färdiga och slutredovisade.

Slutredovisning och ansökan om slutligt stöd till kanalisation för bredband skickas till Region Jämtland Box 654, 831 27 Östersund.

För mer information och blanketter för slutredovisning, se nedan.

Allmänna villkor och bestämmelser Pdf, 76 kB.

Slutredovisning blankett Pdf, 23.7 kB.

Verifikatförteckning kanalisationsstöd Pdf, 128.9 kB.

För frågor om stödet, kontakta;

Peter Adolfsson
E-post: peter.adolfsson@regionjh.se
Tel: 072-242 86 56