Professionell handledning för psykologer

Östersund hösten 2019

Psykologer handleder såväl inom professionen (t.ex. kandidat, PTP, STP) som andra yrkesgrupper. Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom handledningsområdet. Målet med kursen är att fördjupa och bredda din kompetens för olika typer av handledningsuppdrag. Inom ramen för kursen får du arbeta med dina egna erfarenheter, egen självkännedom och professionella utveckling kopplat till teori om professionellt lärande och handledning. Kursens innehåll utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP).

Kursen arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och riktar sig till yrkesverksamma, legitimerade psykologer. Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi samt som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. Kursen motsvarar i sin omfattning en specialistkurs och ges för första gången hösten 2019.

Syfte

Att deltagarna ska utvecklas som handledare i mötet med individer och grupper och:

 • Få fördjupad kunskap om forskning, teori och praktik inom handledningsområdet.
 • Få fördjupad kunskap kring egna styrkor och utvecklingsområden som handledare.
 • Få fördjupad kunskap om relationers betydelse i handledning och lärande.
 • Utveckla förmågan att hantera professionella och etiska dilemman som uppstår i handledningssituationer.
 • Utveckla förmågan att bedöma och ge strukturerad feedback.
 • Få fördjupade kunskaper att möta och hantera kulturella föreställningar och kulturella skillnader i handledning.
 • Få förbättrad förmåga att omsätta EBPP i handledningssammanhang.

Målgrupp

Kursen ges på avancerad nivå och riktar sig till legitimerade psykologer som arbetar med handledning och konsultation gentemot den egna professionen eller andra yrkesgrupper. Deltagarna ska ha minst ett pågående handlednings- eller konsultationsuppdrag under kursen. Kursen välkomnar deltagare utanför Region Jämtland Härjedalen i mån av plats.

Innehåll

Aktuell teori och evidensbaserad praktik inom handledning och professionellt lärande behandlas. Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande och arbete med egen utveckling. Under kursen varvas teori, erfarenhetsutbyte, övningar och färdighetsträning. Kursen omfattar praktiska moment med inspelning av eget handledningssamtal samt övning i att ge strukturerad feedback. Integrering av teoretisk kunskap och tillämpning i egna handledningsärenden betonas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha nått följande mål

Kunskap och förståelse

 • Kunna redogöra för aktuella teorier och forskning inom handledning
 • Visa förståelse för relationers betydelse för professionell utveckling och lärande
 • Visa förståelse för vikten av lyhördhet, öppenhet, respekt och empatiskt bemötande i rollen som handledare

Färdigheter och förmåga

 • Visa förmåga att integrera teorier och erfarenheter från det egna handledningsuppdraget
 • Visa förståelse för de svårigheter som kan uppstå i handledning samt hur man som handledare kan hantera och förebygga dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna reflektera kring egna styrkor och utvecklingsområden i rollen som handledare samt i yrkesrollen och utvecklingen av professionella färdigheter
 • Vara uppmärksam på yrkesetiska dilemman i handledning och reflektera kring sitt eget förhållningssätt

Kursledning och examination

Kursledare

Ulrika Hegstam, leg psykolog, STP-psykolog inom pedagogisk psykologi, diplomerad organisationskonsult och studierektor för PTP inom Region Norrbotten. ulrika.hegstam@norrbotten.se

Marie Fredriksson, leg psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Både Ulrika och Marie är kliniskt verksamma inom Länsenheten Föräldra-barnhälsan i Norrbotten. marie.e.fredriksson@norrbotten.se

Kontaktperson (praktiska frågor inför kursen, anmälan etc)

Daniel Berggren, regional STP-studierektor i Region Jämtland Härjedalen.

daniel.berggren@regionjh.se

072-2131449

Examination

 • Skriftlig rapport där teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom handledningsområdet integreras.
 • Muntlig presentation av examinationsuppgift delar av dag 5 och 6.
 • Läsa rapporter samt i små grupper ge feedback

Krav

 • Obligatorisk närvaro under samtliga kursdagar. Vid ev. frånvaro kan max 1 dag ersättas av skriftlig inlämningsuppgift.
 • Aktivt deltagande under samtliga kursdagar i övningar och färdighetsträning samt inspelning av ett handledningsärende.

Examinator

Marie Fredriksson, leg psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Kurslitteratur

Obligatoriska böcker

Boalt Boethius, S. & Ögren M-L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Studentlitteratur.

Hawkins, P. & Shohet, R. (2008). Handledning inom behandlande yrke. Studentlitteratur.

Milne, D. L. (2018). EvidenceBased CBT Supervision: Principles and Practice. Second Edition. John Wiley Sons.

Selander, U-B & Selander, S. (2015). Professionell handledning. Studentlitteratur.

Välj en av följande böcker

Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT perspektiv. Natur och kultur.

Guvå, G. & Hylander, I. (2012). Psykologisk fallkonsultation. Studentlitteratur.

Lindén, J. (2018). Praktikhandledning och professionell utveckling. Studentlitteratur.

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Studentlitteratur.

Tid

Datum för kursen är 12-13/9, 17-18/10 och 5-6/12, sammanlagt sex heldagar inklusive examination. Tider meddelas senare.

Plats

I centrala Östersund. Exakta lokaler meddelas senare.

Pris

18000 kr exkl. moms inklusive för- och eftermiddagsfika.

Anmälan och antagning

Anmälan är stängd.

Utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med Psykologförbundets riktlinjer för specialistkurser. Ansvarig för att kursutvärderingen genomförs, sammanställs och sänds in till specialistkansliet är Daniel Berggren, regional STP-studierektor i Region Jämtland Härjedalen.

Kursdeltagare använder följande länk: Utvärdering


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se