Partnerskap Atlantbanan

Barn som tittar ut från ett tågfönster över en tågperrong.

Bakgrund

Sedan början av 1990-talet finns ett samarbete mellan län och kommuner efter Atlantbanan.

Definitionen av Atlantbanan är hela järnvägsinfrastrukturen från Trondheim via Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle till Stockholm – och består av järnvägarna Trønderbanan, Meråkerbanan, Mittbanan, Norra stambanan och Ostkustbanan. Järnvägsstråket sammanbinder två hav, hamnar och flygplatser, städer som Trondheim, Östersund, Sundsvall, Gävle, Uppsala och Stockholm samt cirka tre miljoner människor.

Atlantbanan utgör en av endast fyra gränsöverskridande järnvägslinjer mellan Norge och Sverige. Genom elektrifiering av Meråkerbanan och den nya bron över Stora Helvetet vid norska gränsen skapas möjligheter till en helt ny trafikering mellan länderna. Från att ha varit ett mentalt stopp vid landsgränsen kan trafiken i stråket nå stora städer och därigenom öppna nya arbetsmarknader och ge bättre underlag till en gynnsam trafikekonomi. Hela den västöstliga axeln Trondheim-Östersund-Sundsvall samt Atlantbanans koppling söderut mot Gävle-Uppsala-Arlanda-Stockholm har stor betydelse för vår gemensamma utveckling. Detta gäller både för gods- och persontrafik. En satsning på Atlantbanan är därför inte bara av regionalt intresse – utan i högsta grad också av nationellt intresse.

Prioriterade områden är både utveckling av den interregionala trafiken efter hela stråket och utveckling av den regionala trafiken efter delar av stråket. Arbetet syftar till bland annat förbättrade förutsättningar för turistnäringen, arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och näringslivets transporter. Det handlar om att med ett regionalt perspektiv utveckla trafikering, infrastruktur, stationsfunktioner och hållbart resande.

När det gäller näringslivets transporter är frågan om kapacitet och framkomlighet för godstransporter på banorna central liksom tillgång och anslutningar till terminaler och hamnar.

Norra Stambanan, Mittbanan, Meråkerbanan och Trønderbanan måste ges den standard och kapacitet som behövs för att fungera som viktiga delar i såväl nationella som internationella godsstråk.

Syfte och mål

Syftet med Partnerskap Atlantbanan är att både utveckla infrastrukturen och trafiken på Atlantbanan. Partnerskapets övergripande uppgift är att tillsammans med anslutande samarbeten verka för utveckling av Norra Stambanan, Mittbanan, Meråkerbanan och Trønderbanan samt trafiken på dessa banor.

Målbild:

  • Direkta persontågsförbindelser Trondheim - Stockholm
  • Ökad kapacitet och kortare restider längs stråket
  • Överflyttning av mer gods till järnväg
  • Åtkomst till hamnar i båda länderna, i Trondheims- Gävle och Sundsvallsregionerna
  • Ökat handelsutbyte mellan Norge och Sverig

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer i partnerskapet är Bollnäs kommun, Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ljusdals kommun, Malvik kommune, Meråker kommune, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Stjørdal kommune, Trondheims kommune, Trøndelag fylkeskommune, Ånge kommun, Åre kommun och Östersunds kommun.

I partnerskapets arbete deltar även Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Trondheimsregionen och Innherredregionen. Organisationerna har en adjungerande roll och fungerar som åhörare och informerande parter.

Förväntat resultat

Gemensamt agerande gentemot bland annat Regeringen/Stortinget, Trafikverket/Jernbanedirektoratet och Trafikoperatörerna när det gäller Atlantbanan. Ökade möjligheter till förbättring av både banan och trafiken på densamma till följd av ett gemensamt agerande.

Text