Remiss

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Till verksamheten kommer man genom en Egen vårdbegäran Länk till annan webbplats. eller via remiss från exempelvis barnkliniken, BVC, skolhälsovården och föräldra- barnhälsan.

När det gäller neuropsykiatriska frågeställningar pågår en översyn av remissrutinerna till Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Nedanstående information kan därför komma att förändras. Tills vidare ber vi dock våra remisställare att beakta följande:

Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin har ett gemensamt ansvar för utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi planerar nu en gemensam remissingång vad gäller neuropsykiatriska frågeställningar, vilket innebär att Du som remisställare inte behöver veta till vilken enhet Du ska ställa remissen. Däremot är det bra om Du informerar föräldrar och ev. berörd personal om att remissen kan komma att handläggas i samarbete mellan BUH och BUP.

Remisskravet till BUH gäller liksom tidigare vid svårigheter som misstänks ha sin grund i koncentrations-/uppmärksamhetsstörningar (ADHD/ADD) och autismspektrumtillstånd, dvs. neuropsykiatriska frågeställningar.

Remisskravet innebär att en psykologisk och en pedagogisk bedömning ska vara genomförd. Dessa bedömningar ska beskriva och belysa barnets/ungdomens svårigheter och tänkbara bakomliggande orsaksfaktorer. Remissen skall även beskriva vilka åtgärder som prövats, och om åtgärderna hade effekt eller inte.

Av den psykologiska bedömningen bör t ex framgå bakgrund/anamnes, samspel och kontakt, genomsnittlig funktionsnivå, uppmärksamhet/organisation/kontroll, språklig funktionsnivå, perceptuell funktionsnivå.

Den pedagogiska bedömningen bör ge en bild av barnets fungerande i förskola/skola.

Vi ber även att få påminna om att vi möter familjen inom 30 dagar efter remissdatum. För att vi ska ha en möjlighet att klara detta ber vi att ni daterar remissen när den är klar att skickas, inte tidigare.