Stadgar

§1 Personalföreningen RJH är en ideell förening med säte i Östersund och med syfte att stimulera anställda vid Region Jämtland Härjedalen till aktiviteter i hälsobefrämjande syfte. Föreningen samverkar med arbetsgivaren i enlighet med intentionerna i organisationens friskvårdspolicy. Föreningens styrelse arbetar för att syftet förverkligas inom ramen för de stadgar och den ekonomi som gäller.

Medlemskap

§ 2 Alla anställda i Region Jämtland Härjedalen är medlemmar i föreningen (dvs. alla som får ett lönebesked från RJH).

§3 Medlemskapet upphör i samband med att den anställde slutar sin anställning inom Region Jämtland Härjedalen på annat sätt än genom pensionsavgång.

Styrelse

§4 Styrelsen består av minst 5 och högst 9 ledamöter där ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör ingår.

§5 Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande och är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§6 I styrelsen ska representanter från olika verksamhetsområden finnas.

§7 För beredning av ärenden, vissa verkställighetsuppgifter kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre personer. Arbetsutskottet ansvarar inför styrelsen. Utskottets befogenheter ska anges i en särskild instruktion som antas av styrelsen.

§8 Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper med representanter från styrelsen och övriga medlemmar. Dessa arbetsgrupper ansvarar inför styrelsen.

Beslut

§9 Beslut vid föreningens sammanträden fattas med acklamation eller genom votering om detta önskas. Vid votering avgörs utgången genom enkel majoritet. Om lika röstetal uppstår vid votering har ordförande utslagsröst.

§10 Beslut som innebär ekonomiska åtaganden och ligger utanför verksamhetsplanen får inte fattas av enskild styrelseledamot, utan ska finnas med på dagordningen vid styrelsemöte. Vid varje styrelsemöte ska en ekonomisk rapport finnas med.

§11 Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. Tvåhandsprincipen ska gälla i den ekonomiska hanteringen.

§12 Medlemmar som vid flertalet tillfällen vägrar betala eller av annat skäl, trots påminnelser, uteblir med betalning för aktiviteter de anmält sig till kan stängas av under 6 månader, 1 år eller tillsvidare. Om medlem gör sig skyldig till allvarlig förseelse såsom våld mot annan person, stöld eller annat som styrelsen bedömer synnerligen allvarligt under föreningens aktiviteter kan medlemmen uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan. Styrelsen fattar beslut via ett protokollfört sammanträde där personen är avidentifierad men känd av föreningens administratör”.

Årsmöte

§13 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

Räkenskaperna samt styrelseprotokoll, inventarieförteckning, verksamhetsberättelse och de handlingar revisorerna anser sig behöva, ska tillhandahållas dem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§14 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden finnas med:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande justerar protokollet
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk rapport
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Verksamhetsplan
9. Val av ledamöter samt två revisorer för ett år.
10. Frågor som styrelsen anser ska behandlas under årsmöte.
11. Frågor som medlem anser ska behandlas under årsmöte.

§15 Föreningens årsmöte genomförs under våren, dock senast 31 mars. Kallelse till årsmöte publiceras på landstingets intranät samt på föreningens hemsida senast två veckor innan mötets genomförande.

§16 Årsmötet ska utse valberedning, bestående av 3 personer, med uppgift att lägga fram förslag till årsmötet på nya ledamöter.

§17 Ändringar i föreningens stadgar kan endast göras genom beslut på årsmöte.

§ 18 Beslut om föreningens upphörande ska innehålla föreskrift om hur föreningens tillgångar ska användas samt åtföljas av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning.