Föräldraskapstöd

Denna sida visar information för personal som i sitt yrke kommer i kontakt med barn- och ungdomar.

Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen har i uppdrag att ge ett kunskapsstöd för utveckling av föräldraskapsstöd i enlighet med den nationella stragien för ett stärkt föräldraskapsstöd i länet. Som ett led i det ansvarar
Folkhälsoenheten för att samorda nätverket Föräldraskapsstöd-Z med representanter från länets kommuner, från civilsamhället och olika verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen. Målet med Föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Via länken kan du ta del av myndighetens information om nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, effekter av föräldraskapsstöd, en översikt av program och metoder, relevanta målgrupper och arenor för föräldraskapsstöd samt ett stöd för implementering – att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd m.m.

Barnhälsovården Jämtlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.d
Denna sidan vänder sig till dem som arbetarar inom barnhälsovården. Här hittar du riktlinjer, styrande dokument, utbildningar och kontaktuppgifter m.m.

Projekt Erfarenhetsutbyte föräldraskapsstöd Z
För dig som jobbar med föräldraskapsstöd. Projektet Erfarenhetsutbyte Föräldra­skaps­stöd-Z kommer att erbjuda ett större årligt forum för erfarenhetsutbyte för föräldraskaps­stödjare. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strateign är att alla föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. För att nå målet har tre målområden definierats

  • Ett kunskapsbaserat arbetssätt
  • Ett tillgängligt stöd
  • En stödjande organisation

Ansvarig myndighet är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Som grund för fortsatt utvecklingsarbete genomfördes 2019 kommundialoger och en kartläggning av länets föräldraskapsstödsarbete. Jämtlands län har vi därför under senaste åren särskilt fokuserat på det tredje målområdet, en stödjande organisation, för att på bästa sätt förbättra länets arbete med föräldraskapsstöd för att stödet ska bli hållbart över tid, jämlikt fördelat och jämställt mellan föräldrarna. Arbetet genomsyras av strategins tre perspektiv: barnets rättigheter, jämställt föräldraskap samt jämlikhet i hälsa.