Trailer utanför sjukhusets huvudentré påverkar parkeringar

Under inledningen av hösten kommer ett ersättningslabb för patienter med kranskärlssjukdom att finnas i en trailer utanför sjukhusets huvudentré. Trailerns placering kommer att påverka miljön utanför huvudentrén.

Under veckorna 30–41 kommer den medicinska utrustningen i angiografilabbet på plan 3 på Östersunds sjukhus att bytas ut. Under tiden bytet pågår kommer ett ersättningslabb att finnas på sjukhusområdet för att säkerställa fortsatt omhändertagande av patienter med kranskärlssjukdom.

Arbetet med att förbereda platsen för utbytet kommer att påbörjas vecka 27.

Ersättningslabbet kommer att finnas i en trailer utanför sjukhusets huvudentré. Sjukhusets förlossningsentré kommer att användas som ingång via slussar för patient och godstransporter.

Fortsatt kommer patienter och ambulanstransporter som idag använder förlossningsentrén kunna använda entrén. Kranskärlspatienternas väg till ersättningslabbet och rutiner kring detta har tagits fram i samverkan med berörda parter.

Trailerns placering och utrymme för slussarna kommer påverka miljön utanför huvudentrén. Parkeringar kommer att tas bort så att fordon fortsatt kan passera förbi huvudentrén och trailern. Detta innebär färre handikapparkeringar under perioden.

Information och samverkan har skett med direkt berörda verksamheter samt att risk- och konsekvensanalyser har genomförts löpande under våren. Samverkan har även skett med kommunen, polisen och räddningstjänsten så att möjliga risker och krav har kunnat identifierats och tillgodosetts inför att trailern anländer.

För mer information, kontakta:

Anna Sandström, Verksamhetsutvecklare
anna.sandstrom@regionjh.se

0 av 0 gillar detta