Uppdaterad information gällande covid-19

Information om munskydd, smittskyddsanmälan, smittsamhet och sjukresa/hemresa

Munskydd
Antalet nyinsjuknade i covid-19 infektion är fortsatt lågt och data från avloppsvatten visar låga mängder SARS-CoV 2 virus. Den befarade ökningen av antalet covid-19 fall efter skolstarten förefaller alltså utebli.Mot bakgrund av detta rekommenderar Vårdhygien inte längre att man regelmässigt bär munskydd vid patientkontakt i sluten vård. Inom öppenvården har vi inte haft någon sådan rekommendation denna vinter.Enskild enhetschef har rätt att besluta om fortsatt munskyddsanvändning på sin enhet om man bedömer detta som motiverat, till exempel för att man vårdar patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. Beslut om detta bör tas i samråd med Vårdhygien.

Smittskyddsanmälan
PCR positivt för covid-19 anmäls från laboratoriet och behöver inte smittskyddsanmälas av klinikern.
Antigentest positivt för covid-19 som inte verifieras med PCR ska smittskyddsanmälas av klinikern samt dokumenteras i Cosmic.

Smittsamhet
Patienter och omsorgstagare utan immunsuppression/IVA-vård som har bekräftad infektion med covid-19 kan betraktas som smittfria när samtliga följande kriterier är uppfyllda:
5 dagar efter symtomdebut + feberfrihet i minst 24 timmar + klinisk förbättring

Sjukresa/ hemresa
Beställning av sjukresa enligt Rutiner för hemresor där patient har en smittsam sjukdom Om patienten bedöms vara smittsam, ansvarar beställande vårdavdelning för att patienten får ett munskydd. Detta gäller även om hemresa sker med ex vis buss.

Mer information

Här finns all information om covid-19 se Information om covid-19 - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

Kontakt
Smittskydd och Vårdhygien,
Region Jämtland Härjedalen
smittskydd.vardhygien@regionjh.se