Förändringar gällande dokumentation i Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic

UMS har anpassats i enlighet med riktlinjer från Socialstyrelsen.

Några viktiga förändringar

Blodsmitta
Blodsmitta ska inte längre registreras i UMS i Cosmic. Blodsmitta hos gravid ska registreras, men i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix (enligt beslut i Cosmic styrgrupp 230920).

Kvarvarande registreringar enligt tidigare rutin för blodsmitta ska avslutas i samband med besök/kontakt med vården. Ange avslutningsorsak Ej längre uppmärksamhetsinformation. För mer information kring blodsmitta läs Frågor och svar om blodsmittemärkning av journaler Länk till annan webbplats.

Palliativ vård
Palliativ vård är ett nytt val i UMS under Vårdrutinavvikelse. Enligt beslut ska Region Jämtland Härjedalen inte använda detta val.

Bestrålade blodprodukter
Tidigare dokumentationssätt är inte möjligt. Använd nu valet under Vårdrutinavvikelse: Patienten accepterar ej blod- eller plasmatransfusion. Ange tydligt att endast bestrålade produkter får ges, samt under vilken tidsperiod detta gäller. Tidigare dokumenterad uppgift finns nu under Ej strukturanpassad uppmärksamhetsinformation och ska enligt rutin föras över till korrekt plats i UMS av behandlande läkare .

Läs mer i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic - Rutin för bestrålade blodprodukter Länk till annan webbplats.

Läs hela den uppdaterade rutinen: Uppmärksamhetssignalen i Cosmic - Rutin för dokumentation Länk till annan webbplats.

Frågor besvaras av helena.ohlen@regionjh.se