Stort rekryteringsbehov hos många företag i länet

300 företag i länet bedömer att personalbehovet ökar i närtid och drygt 600 företag ser ett ökat personalbehov på två års sikt. Det visar den näringslivsundersökning som Region Jämtland Härjedalen genomfört tillsammans med kommunernas Näringslivskontor.

I slutet av 2020 genomfördes en näringslivsundersökning i Jämtland Härjedalen för att bland annat fånga upp kompetens- och utvecklingsbehov hos företag. Undersökningen riktade sig till företag med en anställd och uppåt, totalt svarade drygt 1 600 företag. Undersökningen är ett komplement till den yrkesprognos som Arbetsförmedlingen genomför varje år som riktar sig till arbetsgivare med fem eller fler anställda. Mer än 90 % av de arbetsställen som finns i länet har dock färre än fem anställda

– Med tanke på att vi är ett av Sveriges företagstätaste län men med väldigt hög andel riktigt små företag har det varit viktigt att fånga behov och röster som annars inte kommer fram, säger Annika Hermansson som arbetar som strateg med regional kompetensförsörjning vid Region Jämtland Härjedalen.

Näringslivsundersökningen möjliggör förbättrad kunskap om behov hos företagen i länet. Kunskapen används av Näringslivskontoren för att rikta behovsanpassade insatser i varje kommun. Den fungerar också som ett verktyg för intern samverkan då resultaten är intressanta för olika delar av den kommunala verksamheten.

– Undersökningen är en bra start för att kunna fånga upp behov och möta företagen där de befinner sig. Resultatet har öppnat upp för en bra dialog och skapat många ringar på vattnet, säger Linnéa Sahlmén, projektledare Samverkan Skola arbetsliv i Åre Kommun.

Den samlade bilden visar att störst efterfrågan finns på yrkeskompetenser på gymnasial nivå, särskilt inom byggsektorn och på förare av olika slag. När det gäller personal med eftergymnasial utbildning ligger redovisningsekonomer och programmerare i topp.

För Region Jämtland Härjedalen pågår ett stort arbete med att kartlägga redan befintliga utbildningar och nya utbildningar som är under uppstart för att se om det finns luckor eller anledning att öka upp antalet platser inom vissa utbildningar.

– Vi kan konstatera att företagen efterfrågar kompetens som till stor del motsvarar de yrkesutbildningar som redan finns i länet. Men vi behöver jobba med att öka kännedomen och intresset för dessa utbildningar, och visa att de ger mycket goda chanser till jobb, säger Mattias Jaktlund, samordnare för Lärcentrum vid Region Jämtland Härjedalen.

Näringslivsundersökningen och det fortsatta arbetet med den har väckt intresse hos aktörer både inom och utanför länet.

Vid frågor kontakta:
Annika Hermansson, strateg regional kompetensförsörjning, 063-14 68 19
Mattias Jaktlund, samordnare Lärcentrum, 073–844 57 20
Linnéa Sahlmén, projektledare Samverkan skola arbetsliv, Åre kommun, 0647-16 232