Satsning på kunskapshöjande och attitydförändrande insatser rörande Psykisk hälsa och suicid

I takt med att den psykiska ohälsan utgör en ökande andel av primärvårdsbesöken liksom av sjukskrivningarna satsar nu Region Jämtland Härjedalen på samordning samt kunskapshöjande och attitydförändrande insatser rörande psykisk hälsa och suicid.

Pandemin har orsakat konsekvenser för folkhälsan och samordningsbehov har påtalats för insatser inom fokusområde psykisk hälsa. Region Jämtland Härjedalen har under en längre tid saknat en samordningsresurs i det regioninterna arbetet inom detta fokusområde. Fram tills i höstas. Utvecklingsstrateg Anna Frisk på Folkhälsoenheten har fått uppdraget att regioninternt samverka, samordna, driva, följa upp och rapportera beslutade aktiviteter utifrån fastställda utvecklings/handlingsplaner och projekt.

– Förutom annat samordningsarbete kommer mycket av arbetsfokus för detta år att ligga på det antistigmaprojekt som vår region har fått medel för från Folkhälsomyndigheten som pågår året ut. Vi är en av tre regioner i Sverige som fått möjlighet till detta arbete, berättar Anna Frisk.

Inom ramen för Antistigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid jobbar Malin Emmesjö på Folkhälsoenheten som operativ samordnare. Med mål är att minska stigmatiserade attityder och diskriminering.

– Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, till exempel i arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigma en viktig del, berättar Malin Emmesjö.

För att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa krävs kunskapshöjande och attitydförändrande insatser. Ett flertal aktiviteter ligger i startgroparna och några har redan har kommit igång. Från befolkningsinriktade- och kunskapshöjande insatser till verksamhetsutveckling, där brukarmedverkan är en viktig del i helhetsarbetet. Exempel på aktiviteter:

  • Hälsoguider inom migrationshälsa.
  • Hbtqi- och mångfaldsdiplomering av våra verksamheter.
  • Höjd samisk kulturkompetens i vården
  • Fokusvecka Psykisk hälsa (vecka 40).
  • Informationsfilmer, podd-avsnitt, utbildnings och informationsinsatser.

För mer information:
Anna Frisk, utvecklingsstrateg, 063-14 24 14, 072-201 79 04

www.regionjh.se/psykiskhalsa

Text: Anna Swanson Danielsson