Regionövergripande satsning på Folktandvården

Den politiska majoriteten har gett regiondirektör Anders Byström i uppdrag att genomföra en samlad satsning på länets Folktandvård. Detta för att säkerställa tillgången till personal. En områdesövergripande lönesatsning är en av åtgärderna som planeras.

Folktandvården står, liksom hela regionen, inför en rad utmaningar. År 2020 gjordes en särskild genomlysning av Folktandvården som resulterade i rapporten ”Folktandvårdens uppdrag” (HSN/275/2020). I rapporten finns en rad frågeställningar som rör verksamheten, utveckling och förändring men även utmaningarna kopplat till rekrytering och ekonomi.

– Det råder hög konkurrens om den personal som vår Folktandvård behöver. Det gäller inte bara tandläkare utan alla yrkesgrupper. Att erbjuda mer konkurrenskraftiga löner är en av de åtgärder vi ser behöver vidtas för att underlätta rekryteringen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Utöver höjda löner ska satsningen även innebära ökat fokus och utveckling av tekniska lösningar som kan effektivisera arbetet som exempelvis digital avtrycksteknik, sms-kallelser, digitala incheckningsdiskar och röststyrd diktering. Även tidsbokning via 1177.se ska införas samt att möjligheten till digitala konsultationer ska ses över. Målsättningen är att prioritera insatser som till viss del kan möta Folktandvårdens utmaningar på såväl kort som lång sikt.

Att stärka medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis forskning är också något som nu ska ses över för att öka attraktionskraften för Folktandvården som arbetsgivare.

– Vi vet att engagerade medarbetare som trivs och utvecklas på jobbet också är bra för våra patienter. Därför behöver vi göra den här satsningen på såväl anställningsvillkor som arbetsmiljö så att våra medarbetare vill stanna kvar, säger Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson